De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 196]

992 Aen den Heere Professor Barlaeus.

1Mijn' Heere,

 

2Zoo zeer als u.E. de muggen laekt, moet ik ze looven: ende zoude, 3 waer ik een Barlaeus, geen slechter gedicht dan Maroos maeken,3 4 t'haerder eere, tot dank voor de geene, die zij mij opdraeghen.4 5 Want zij, koomende mij bestooken onder 't leezen van uwer E 6 vloeken tegens haer, schijnen het mijne voor Uwer E. naeste6 7 bloedt te neemen, om haer leedt daeraen te verhaelen; volghends de 8 gemeene wijze der wraekgierighen, die aen den rechtschuldighe8 9 geen vatten vinden. Te weeten; U.E. is haer ontvloden onder de 10 vejlighe hoede eener groote stadt van rechte, daer zij, oft vreezende 11 voor straf, oft zich naer de burgherlijke beleefthejt schikkende, 12 schroomen op het mes te spreeken, en 't zelve in de scheede houden.12 13 Maer U.E. schroome niet, het uwe te trekken tegens den quant, die13 14 gebondens beens hier bij gaet; en zijn' ujtvaert te houden met14 15 eenighen broeder oft zuster van 't Hujs der Liefde tot het Vader-1516landt. Want hij is een gebooren Spanjaerdt, en geteelt in den oordt16 17 achter Overbeeks hujs, die, om 't roosten der hitte tussen vier17 18 mujren, den naem van Spanje voert. Zijnen makker heb ik hier18 19 ontlijft, terwijl mijn' Huisvrouw schier zorghde, dat hij 't mij doen19 20 zouw. Moght onz' Ammirael, tot zoo goedt een' koop meester20 21 worden, van de geene, die hij als in hechtenis houdt, hij moghte van21 22 geluk spreeken; al zouden 'er ook Frans- en Engelsman zijn' gasten22 23 op wezen. Tesseltjen zal liever vastendagh houden, en zich te vrede23 24 met de maeghere kost van het drooghe bladt, dat hier in steekt.24 25 De toonneelspeelen zijn te krafteloos om ons derwaerts te trekken,25 26 nu zij wejghert handt aen de koorde te slaen met belofte van zich 27 weder herwaerts te laeten lejden. 't Valt haer te swaer ons een' 28 schoorsteen te vermaelen; daer men nochtans elkandre, wel om een28 29 haverstroo ijet schildert op een blaesbalgh die van zijn geringste29 30 maeghschap is. Maer wij maeken gissing, ter naeste midweeke, met30 31 pak en zak over te koomen. Zoo U.E. dan ijets te bieghten heeft;31 32 mijn' ooren moghten 'er zich aen vergaepen; maer de lippen zullen 33 verzeghelt zijn. Mijn' Huisvrouw en dochters maeken dezen tot 34 een' wisselbrief, ende daer bij, aen U.E. samt mê Joffrouwen d'uwe,34 35 d'ontfange groetenis weder over met zoo veel woekers als U.E. zelf 36 te wenschen weet. Zoo doet ook, nevens haer,36

[p. 197]

37Mijn' Heere,

38Van den Hujze te Mujde,

39den naestlesten in Herfst-

40maent, 1639.

37Uwer E.

38Onderdaene verplichte

39dienaer

40P.C. Hóóft.

 

Antwoord op 991, met een kalkoen.