Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Lucas Cornelisz. de Kock, Schilder van Leyden.

Ghelijck den voorgaenden Cornelis Kunst zijns Vaders erfgenaem scheen te wesen in de Const: soo is den broder oock niet traegh in't naevolghen der uytnemende stappen gheweest. Hy heeft de Const oock by Cornelis Enghelbrechtsz. zijnen Vader gheleert, en was gheboren te Leyden, in't Iaer 1495. Hy was t'samen Schilder en Kock: want t'gelijckt of hem de Schilder-const doe ter tijt in zijn gheboort-stadt qualijck con voeden. Hy was des niet te min een goet Meester, soo in Oly als Water-verwe, ghelijck te Leyden noch veel van hem te sien is: insonderheyt ten huyse van den Const-liefdigen Heer Ioan Adriaensz. Knotter, mede Schilder by lust, te weten, eenighe Water-verwe doecken, seer suyver en aerdich, met waerneminghe der affecten, nae dat d'Historien vereysschen, gheordineert en geschildert. Onder ander een der voornaemste stucken, een Historie van t'Vrouken in overspel. Voorts ten huyse van d'Heer Iacob Vermy, daer oock veel Water-verwe doecken van hem zijn te sien. Lucas dewijl het hem te Leyden onghelegen was, overmits dat uyt t'schilderen den cost qualijck wilde vallen, verstaende dat ten tijde van den Coningh van Engelandt Henricus de 8e. de Const daer in't landt in weerden en wel begheert was, vertrock hy derwaerts met Wijf en kinderen, die hy wel tot 7. oft 8. in getal hadde, en sindert zijn vertreck heeft men noyt van zijn persoon noch leven yet connen vernemen: Dan datter een stuck is binnen Leyden, dat over eenighe Iaren uyt Enghelandt is gebracht, ten huyse van een Coopman Sr. Hans de Hartoogh, welck zijn handelinghe seer ghelijck is. Doe in dees Landen den Graef van Leycester uyt Enghelandt, tot Gouverneur was gheroepen, quamen met hem eenighe Enghels-mannen, die seer begheerich waren zijn dinghen, waer sy conden op te coopen, als die de kennis daer van in Enghelandt ervaren waren. Dits al dat ick van hem weet te verhalen.