Het schilder-boeck


auteur: Karel van Mander


bron: Karel van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het leven van Lucas en Marten van Valckenborgh, Schilders van Mecchelen.

Ghelijck de Water-verwe op doeck bequaem om vroylijcke Landtschappen te maken, en sulcke handelinghe te Mecchelen seer ghemeen wesende, en veel gebruyckt is: zijn door veel oeffenen aldaer verscheyden goede Meesters ontstaen, als elder noch verhaelt is. Onder ander, zijn daer geboren, Lu-

[fol. 260r] origineel

cas en Marten van Valckenborgh. Ick verneem oock niet, dat sy oyt in hun jeught zijn gheweest buyten s'Landts: maer hielden sich veel te Mecchel en t'Antwerpen, tot der tijt van d'eerste beroerte, die in't Iaer 1566. aenving. Doe trocken sy, met oock Hans de Vries, nae Aken en Luyck, alwaer sy doe veel nae t'leven deden, ghelijck langs de Maes en daer ontrent Luyck veel fraey ghesichten van Landtschap zijn. Dees voornoemde dry, ghelijck sy met de Duytsche pijp (besonder Lucas) wel ervaren waren, vermaeckten sich, en waren dickwils met den anderen vroylijck. Doe nu in Nederlandt weder veranderinghe viel, door dat den Prins van Oraengien met de Staten des Landts hun teghen den Spaengjaerts aenstelden, quamen sy weder in hun Vaderlandt. Lucas niet alleen aerdigh in Landtschap wesende, maer oock in cleen beelden, cleen Conterfeytselen van Oly en Verlichterije, is hy door zijn Const ghecomen in kennis van den Hertogh Matthias, welcken uyt dees Landen vertreckende, reysde Lucas mede tot Lintz op den Danouw, alwaer hy hem hiel by den Hertogh, veel wercken doende, en is eyndlijck van daer vertrocken, doe den Turck Hongherijen quam bekrijghen. Lucas is daer boven in't Landt ghestorven, en Marten te Franckfoort. Hy heeft oock eenighe sonen treflijck in onse Const naeghelaten.