Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 43]

XLIII Jussa fortiter meum est*I, 43

 


EEN vroom-moedigh* Capiteyn mach dit voeren voor zijn Sinnepop ofte Devijs, als daer mede te kennen ghevende, dat hy zynen Heere wil dienen in alle commissien* met grooter ghetrouwigheydt, het zy in Steden, Dorpen ofte Sloten, die hem te bewaren ghegeven zijn; ghelijck een Slotemakers schroef, die een swaerdt ofte yet anders te houden ghegeven is, dit salmender niet uyt trecken met eenigh gewelt, of het moet met de handt des meesters los ghemaeckt ende ontsloten worden.
illustratie