Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 50]

L Galathea wacht u wel*I, 50

 


EEN koperen pot versocht aen een aerden pot, (die beneffens hem in't water dreef) datse sich t'samen wilden voeghen, om alsoo te beter behouden te moghen blyven: neen seyde de aerden pot, 't eerste onweer dat ons over quam, soude ick aen u stucken* stooten, en te gronde gaen, en ghy soud daer gheen schade aen lyden, noch aen eer, noch aen goedt. Leerende, dat men hem van zijn overhooft* moet wachten, en dat een dochter van kleyn vermoghen, haer ontsie met jongmans van veel hooger state, gheslacht en rijckdom te converseren, of immers* soo luttel alsmen mach: altijd denckende op de wijsheydt van den aerden pot. Het woordt ‘Galathea wacht u wel’ / is ghenomen uyt de amoreuse liedekens van den overtreffelijcken Nederlandtschen Poeet Pieter Cornelissen Hooft: de eenige Phoenix der Duytsche Poeten, die ons tot noch toe verscheenen* en ter handt ghekomen zijn.
illustratie