Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 59]

LIX Saepe Soloecismum*I, 59

 


DE Ontser wicht*, om dat hy met een luchtighe handt moet ghehandelt zijn, soo kan hy soo effen* niet weghen als de Balance ofte de Evenaer doet: het volght of hanght aen de opinie en ghevoelen van den Weger, die lichtelijck een stroo breet te na of te verre met de hand volght: alsoo datter dickmael groote (en veelderley) fauten bevonden worden, daerom werdtse selden ghebruyckt in dinghen te wegen van groote waerdyen: maer meest in't ontlossen van Waghens en Muylen, om de vracht aen den Wagenaer of Muyletier* te betalen. Daer om wil ick segghen, het doet of weecht niet recht, maer scheyt partyen vanden anderen. Soo handelt men oock dickwils niet op't alderscherpste om partyen te scheyden, in saecken, daer men het uyterste recht qualijck van weten kan, en die voor den scheytsman zijn

Onseecker.illustratie