Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 117]

LVI Periculum in declinatione*II, 56

 


DE Secretarissen ende Notarissen en hebben gantsch gheen kommerlijcke Officien ofte Bedieninghen, soo lang als zy geen giften of gaven achten, ende gaen altijdts by de waerheyds linie voort, sonder te wijcken noch ter eender noch ter ander zyden: maer soo haest de Gierigheydt haer herte bedrilt*, soo looptmen van de eene kromme gang in de ander, ende men maeckt* Heeren Hantschriften na te bootsen, hun Seghelen van de eene brief aen een ander te steecken, valsche Getuyghen te belegghen*: Dan is hun perijckel gheboren, wijckende van de waerheydt tot de loghen, die sonder twyfel wat vroegher of wat laetter van de waerheydt achterhaelt sal worden, als het spreeckwoordt seyt:

 
Al is de loghen snel/
 
De waerheydt achterhaeltse wel.

Dus die hem ghedenckt op den incktpot te gheneeren*, die moeten de koocker* op de rechte zyde hanghen.
illustratie