De werken van Vondel. Deel 1. 1605-1620


auteur: Joost van den Vondel


bron: J.F.M. Sterck, H.W.E. Moller, C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen J.Lzn. en L. Simons (eds), De werken van Vondel. Eerste deel 1605-1620. De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam 1927


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 778]

Anagramma, Ofte Naem-Spreuck, vanden VVelgheoeffenden, en dapperen Hoornschen Zee-Ridder VVillem Korneliszoon Schouten.
Hoorense, vvilcomt Snellik V Zon.
I.V. Vondelen.aant.aant.aant. aant.*

Klinckert,
Op de vvonderlicke reyse vanden Hoornschen
Meyr-man
Willem Cornelisz. Schouten.
 
Als over Hooren blies de faem haer gulden horen,1
 
Hoe Schouten d'aerden-kloot op nieus was omgegaen,2
 
Niet als meer and're, door de Straet van Magellaen,3
 
Maer d'engte van le Mair, zoo niemand dee te voren:4
[p. 779]
5
Nu is sprack Ferdinand mijn eeren-krans verloren:5-vlgg.
 
Draeck vyer en vlam uytspoogh, en Thomas zaghmen staen6
 
Versuft door wangeloof: van Noord sprack wel beraen,7
 
'Tis oly in het vier om nae yet nieuws te sporen.8
 
En Speilberg naulijcx noch 't gherucht en quam verrasschen,9
10
Nu legghen (riep hy) al mijn spillen inder asschen!10
 
O Magellaen! vaert wel, Draeck, Candisch, Olivier,11
 
En Speilberg, die tot noch gheweest zijt trouwe mackers,12
 
'Tis heel met ons ghedaen, de Schout komt met zijn rackers,13
 
Flucx jongens op een zy, en packt u wech van hier.14
 
I.V. Vondelen.