auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Pieter Nieuwland

geboren: 5 november 1764 te Diemermeer (Amsterdam)
overleden: 14 november 1794 te Leiden


Biografie(ën) over Pieter Nieuwland

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1766-1799, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1795 (1795)
P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 4 JAC-NYV (1823)
Pieter Nieuwland, Orion (1836)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 13 (1868)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10 (1937)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Pieter Nieuwland

Gedichten, 1788
Zeevaartkunde, 1793

Uitgaven van Pieter Nieuwland

Nagelaten Gedichten, 1816
Gedichten en redevoeringen, 1824
Orion, 1836

Secundaire literatuur over Pieter Nieuwland in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Redevoering over het nut dat de uitbreiding van de Zeevaart aan de menschelyke Maatschappy in het algemeen heeft toegebragt, en in het vervolg nog doet verwachten, door P. Nieuwland, Lector in de Wis-Sterre- en Zeevaartkunde aan de Doorluchtige Schoole der Stad Amsterdam, geheuden ter aanvaarding van dien post, den 23sten van Slachtmaand, 1789. Benevens de Aanspraak, gedaan by den aanvang der openlyke Lessen in de Zeevaartkunde. den 1sten van Herfstmaand deszelfden Jaars, door denzelfden. Te Amsterdam, by P.H. Dronsberg, gewoon Drukker van de Stad en derzelver doorluchtige Schole. In gr. 4to, 103 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1790 (1790)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Ter Nagedagtenis van Pieter Nieuwland, door J.W. van Sonsbeeck en D.J. van Lennep.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1795 (1795)
Jeronimo de Vries, ‘Tweede afdeeling. Opgave der dichters dezer eeuw.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
Johannes Kinker, ‘Mengelingen, en losse stukjes.’, ‘Bij het beschouwen eener teekening, voor een op te rigten Gedenkteeken, ter nagedachtenisse van Pieter Nieuwland, voorstellende eene eenvoudige grafzuil, aan welker voet natuur, weenende om haar kind.’ In: Gedichten (1819-1821)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Nagelaten Gedichten van Pieter Nieuwland. Derde vermeerderde Uitgave. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1827. In kl. 8vo. XIV, 196 Bl. f 1-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1828 (1828)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Iets over en van Pieter Nieuwland.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1831 (1831)
Cd. Busken Huet, ‘Eerste lezing. Bellamy’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24 (1884)
G. Kalff, ‘Helmers. Nieuwland. Wiselius.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6 (1910)
Jan L. Walch, ‘Op de grens van twee eeuwen’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
P.A.F. van Veen, ‘De Nederlandse hofdichten’ In: De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken (1960)
B. van den Berg, Willem van den Berg, J.C. Brandt Corstius, P.J. Buijnsters, Antonie Cohen, L.M. van Dis, A. van Elslander, L. Koelmans, J.L. Swellengrebel en H.P.H. Teesing, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 58 (1965)
G.P.M. Knuvelder, F.K.H. Kossmann, C. Kruyskamp en Gilbert De Smet, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 81 (1965)
Danny Beckers, ‘Danny Beckers Pieter Nieuwland (1764-1794) Natuurfilosoof, wiskundige en dichter’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 2001 (2001)


Terug naar overzicht