auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Simon Stijl

geboren: 25 februari 1731 te Harlingen
overleden: 24 mei 1804 te Harlingen


Biografie(ën) over Simon Stijl

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1804 (1804)
P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 5 OGI-VER (1824)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 17. Tweede stuk (1874)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5 (1921)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Simon Stijl

De vryer na de kunst
Krispyn filozoof, 1754
De Mityleners, 1768
De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden, 1774
Het leven van Jan Punt, 1781
Vier zamenspraaken nopens de aanmerkingen van den rustenden tooneelspeeler M. Corver, op Het leven van Jan Punt, 1786
De torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia, 1787 (handschrift)
Nagelaten gedichten. Tooneelpoëzij, 1835
Nagelaten gedichten. Mengelpoëzij, 1837

Uitgaven van Simon Stijl

Krispyn filozoof en De belachelijke gevolgen van het dansen ener menuet (anoniem), 1955
De torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia, 1975

Secundaire literatuur over Simon Stijl in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Asteria, Friesche Lierzang, door S. Styl; by gelegenheid van het gebeurde te Utrecht, den 2den van Oogstmaand, 1786. Te Harlingen, by V. van der Plaats, en te Utrecht, by G.T. van Paddenburg, 1786. In gr. 8vo. 10 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1786 (1786)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Redenvoeringen, by gelegenheid der Vieringe van het Nationaal Feest, op den 19 van Wintermaand 1799. Het Vyfde Jaar der Bataafsche Vryheid.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1800 (1800)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vredezang by den aanvang van de Negentiende Eeuw. Door S. Styl. Te Harlingen, by V. van der Plaats, 1801. In 4to. 22 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1801 (1801)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hieronymi de Bosch, Curatoris Academiae Lugduno Batavae, Carmen, viro prudentissimo, Rutgero Jano Schimmelpenninck, J.U.D. ad Pacem Ambianensem Batavorum Legato, Confecta Pace, salva Republica, redeunti dicatum II Junii MDCCCII. Cum hujus Pacis solemnia publice celebrarentur. De Algemeene Vrede, gesloten te Amiens, den 27sten van Lentemaand, 1802. Toegezongen aan de Nederlanders, door Cornelis Loots. Uitgesproken in het Departement der Letterkunde van de Maatschappy Felix Meritis, den 21sten van Grasmaand, 1802. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek. In gr. 8vo; met de Voorafspraak, 24 bl. Op den Algemeenen Vrede. Door S. Styl. Te Harlingen, by V. van der Plaats, 1802. In gr. 4to, 8 bl. Lierzang op den Vrede van den 27 van Lentemaand, 1802. Opgedragen aan Hoofdbestuurders en Leden der Bataafsche Maatschappy, Tot Nut van 't Algemeen. Uitgesproken ter Vergadering van het Utrechtsche Departement, op den 21 van Grasmaand, 1802. Te Utrecht, by de Wed. J. van Terveen en Zoon. In gr. 8vo. 16 bl.’, ‘Europa bevredigd, in Lentemaand, des Jaars 1802; Lierzang. Door den Vrindenkring, ter Zinspreuk voerende: Kunst door Vrindschap volmaakter. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek. In gr. 8vo. 15 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1802 (1802)
Jeronimo de Vries, ‘Tweede afdeeling. Opgave der dichters dezer eeuw.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
Willem Gerard Brill, ‘Eerste afdeeling. Over den Verhalenden en den Beschrijvenden Stijl. Het Diegematische Genre.’, ‘Eerste hoofdstuk. Historiographie.’ In: Nederlandsche spraakleer. Deel III. Stijlleer (Rhetorica. Letterkundige encyclopedie en kritiek) (1866)
Willem Doorenbos, ‘III. De Nederlandsche letterkunde in de 17de en 18de eeuw.’ In: Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde. Deel 2 (1873)
J.A.F.L. van Heeckeren, ‘De weduwe van O.Z. van Haren.’ In: De Gids. Jaargang 39 (1875)
Cd. Busken Huet, ‘Vijfde lezing. Van Woensel en Loosjes’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Tweede lezing. De school van Bellamy’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Vierde lezing. De Patriotten en Simon Stijl’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24 (1884)
G. Kalff, ‘Het Oude en het Nieuwe in het Klassicisme (Burman, Hemsterhuis, Wyttenbach, Bosch, Van Santen, Van Kooten, De Perponcher. Invoering der klassieke versvormen. E.W. Higt en Simon Styl.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6 (1910)
G. Kalff, ‘Het Tooneel. De Opvoering. Het Schouwburg-publiek. De Tooneelspelers en hun kunst.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6 (1910)
J. Prinsen J.Lzn, ‘De Lijn van Lessing’ In: Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916)
N.C.H. Wijngaards, ‘Some sociological aspects of Simon Stijl's ‘De Torenbouw van Brikkekiks in het landschap Batrachia’.’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1972 (1972)
G.P.M. Knuvelder, ‘Proza’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 3 (1973)
Ellen du Maine, ‘[Nummer 9]’, ‘Ellen du Maine Stijl en Witsen Geyspeek over JCW’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 1 (1978)
E.O.G. Haitsma Mulier en Anton van der Lem, ‘460 Stijl, Simon’ In: Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (1990)
S.R.E. Klein, ‘I Tussen Oranje en Loevestein (1766-1780)’, ‘1 Republikeins besef in Nederland’ In: Patriots Republikanisme (1995)


Terug naar overzicht