Cesare Ripa's Iconologia of Uytbeeldinghen des Verstants


auteur: Dirck Pietersz. Pers


bron: Cesare Ripa's Iconologia of Uytbeeldinghen des Verstants, vertaald door Dirck Pietersz. Pers, Amsterdam 1644. De facsimile ervan is ontleend aan: Cesare Ripa. Iconologia of uytbeeldinghe des verstands. Met introductie van Jochen Becker, Davaco Publishers, Soest 1971.  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Cesare Ripa's Iconologia of Uytbeeldinghen des Verstants

Dirck Pietersz. Pers

* Bij deze tekst wordt ook de mogelijkheid geboden om de originele pagina's te bekijken via de knop ‘origineel’ naast het paginanummer.


Inhoudsopgave

[Iconologia of Uytbeeldinghen des Verstants] ICONOLOGIA , of uytbeeldingen des Verstands: van Cesare Ripa van Perugien, Ridder van SS. Mauritius en Lazzaro .

Den Konstlievenden Heere, Michiel le Blon , Agent wegen de Kroone en Koninginne van Sweden, by zijne Ma t van Groot Britannien.

Des oversetters ontschvldinge over de Il piu che novissima Iconologia , van Cesare Ripa , aen allen Beminders der Konsten en eedele Wetenschappen.

Inleidinge

Iconologia , of Beeldespraeck : Academia , Oeffen-plaets der Geleertheyt, van den Heere Giov. Zaratino Castellini .

Decoro . Achbaerheyt. Betaemlijckheyt, fraye Welstand .

Scropolo . Achterdocht, Wroeginge in 't gemoedt .

Detrattione . Achterklap .

Detrattione . Achterklap .

Devotie . Aendacht, of Yver van Religie .

Adottione . Kindsaenneminge .

Adottione nae de Medaglien van den Heer Giovan. Zaratino Castellini .

Gratia . Aengenaemheyd .

Elemosina . Aelmoesse .

Crepusculo della Matina. 't Aenbreken of kriecken van den dageraed .

Crepusculo della Sora . 't Aenbreken of kriecken van den nacht of avond .

Invocatione . Aenroepinge .

Autorita o Potesta . Aensien of Ontsagh .

Terrae moto . Aerdbevinge .

Idololatria . Afgoderye .

Emulatione . Afgonst, Prickel tot eere. Strijd om leer, is prickel van eer .

Emulatione . Afgonst van eere, of prickel .

Indulgentia . Aflaet, nae de uytbeeldinge van Antonius Pius .

Indulgentia van Severus .

Indulgentia Gordiani .

Offesa . Aenrandinge, beschadinge, ongelijck .

Aristocratia. Adelregeeringe .

Pouerta . Armoede .

Pouerta in uno ch' habbia bell' ingegno . Armoede in een treflijck verstand .

Pouerta . Armoede .

Pouerta . Armoede .

Pouerta del doni . Armoede van gaeven .

Astutia ingannevole . Arghlistigheyt, Bedrieghlijcke listigheyd .

Debito . Banckerot, Schuldenaer .

Essilio . Ballinghschap .

Misericordia . Barmhertigheyd .

Fraude . Bedrogh .

Fraude . Bedrogh .

Fraude . Bedrogh .

Inganno . Loose Bedriegerye .

Inganno . Bedrogh .

Inganno . Bedrogh, Valscheyt .

Inganno . Bedrogh .

Falsita d'Amore . Bedrieghlijckheyt der Liefde .

Cupidita . Begeerlijckheydt .

Principio . Begin .

Apprehensiva . Begrijplijckheyt .

Zalvezza . Behoudinge .

Conversione . Bekeeringe .

Sollecitudine . Bekommernisse .

Sollecitudine . Bekommeringe .

Sollecitudine . Bekommeringe .

Sollecitudine . Bekommeringe .

Derisione . Belachinge, Bespottinge .

Cortesia . Beleeftheyt, Hoflijckheyt .

Humanita . Beleeftheyt, Vriendelijckheyt .

Scoltura . Beeldhouwerie

Affabilita. Piacevolizze. Amabilita. Beleeftheyt in 't spreecken. Gespraecksaemheyt. Vriendlijckheyt .

Humanita . Beleeftheyt .

Promissione . Belofte .

Tentatione . Bekooringe, Beproevinge .

Riprensione . Berispinge, Bestraffinge .

Riprensione Giovevole , of hulpsaeme Berispinge .

Pentimento . Berouw .

Pentimenti de Peccati . Berouw van Sonden .

Penitenza . Berouw .

Penitenza . Berouw, Boete .

Penitenza . Berouw, Boete .

Penitenza . Berouw, Boete .

Discretione . Bescheydentheyt .

Riparo da i tradimenti . Beschut tegens Verraed .

Difesa contra nimici, malefici, venefici . Bescherminge tegens Vyanden, Quaetdoenders, en Venijngevers .

Difesa contra i pericoli . Bescherminge tegens gevaer .

Contagione . Besmettinge .

Tregua . Bestant of Stillestant des Oorloghs, van den Heere Giov. Zaratino Castellini .

Tregua . Bestant des Oorloghs . Nae de beschryvinge van den E. Heere Drossart P.C. Hooft .

Venusta . Bevalligheyt, Aerdigheyt. van den Heere Giov. Zaratino Castellini .

Logica . Bevvijskonst .

Logica . Bewijskonst .

Logica . Bewijskonst .

Confermatione dell' Amicitia . Bevestinge van Vriendschap .

Custodia . Bewaeringe, Bescherminge .

Confessione Sacramentale . Biechte .

Superstitione . Bygeloovigheyt . van Giov. Zaratino Castellini .

Equita . Billijckheyt . nae de Medaglie van Gordianus .

Equita . Billijckheyt, in veele Medaglien.

Equita . Billijckheyt, van P. Frat. Ignatius .

Soccorso . Bystant, Hulpe .

Amaritudine . Bitterheyt .

Blijdschap. vide .

Cecita delle mente . Blindheyt des Verstants .

Vilta . Bloodigheyt .

Sceleratezza . Boeverye, Ondeughd, Schelmerye .

Stampa . Boeckdruckerye .

Malignita . Boosheyt, Quaetaerdigheyt .

Rivalita . Boelschap . Soeckt .

Stupidita . Bottigheyt, Onverstandigheyt .

Indocilita . Bottigheyt, Onleersaemheyt .

Architettura . Bouwkonst .

Architettura Militare . Krijghs Bouwkonst .

Crapula . Brasserie .

Crapula . Brasserie .

Fragilita . Broosheyt .

Fragilita . Broosheyt .

Fragilita Humana . Menschlijcke Broosheyt .

Seditione Civile . Burgerlijck Oproer .

Vnione Civile . Burgerlijcke Eendracht .

De vier Complexien, Aerten of Eygenschappen van den Mensch . Colerico . Colerico of d'oploopende Natuere, door 't vier afgebeelt .

Sanguigno of Blygeestige, door de lucht afgebeeld .

Flegmatico de Doffe, door 't waeter afgebeeld .

Malenconico of Swaermoedige, door de aerde afgebeeld .

Comedie . Blygeestigh spel .

Comedia .

Comedia Vecchia . De oude Comedie .

Corografia . Plaets of Landbeschrijvinge .

Giorno Naturale . Dagh nae de Natuere .

Gratitudine . Danckbaerheyt .

Gratie . Danck-Godinnekens .

Gratie . Danck-Godinnekens .

Fortezza & Valore del Corpo , Congiunto con la Prudenza & Virtu del animo. Dapperheyt en Wackerheyt des lichaems, vereenight met wijsheyt en kracht des gemoets .

Fortezza . Dapperheyt, Sterckheyt .

Fortezza . Dapperheyt .

Fortezza d'Animo & Corpo . Dapperheyt aen Lichaem en Gemoet .

Fortezza . Dapperheyt, Sterckheyt .

Democratia . Soeckt .

Lascivia . Dartelheyd, Brooddronckenheyd .

Virtu . Deughd .

Virtu . Deughd .

Virtu . Deughd .

Virtu . Deughd, nae de Medaglie van Lucius Verus .

Virtu , nae de Medaglie van Alexander .

Virtu , nae de Medaglie van Domitianus en Galba .

Virtu Heroica . Heldische Deughd of Dapperheyd .

Virtu Heroica , gelijck dieselve van den Ouden afgemaelt is, en gevonden wort in de Medaglie van den Keyser Gordianus .

Virtu Heroica . Heldische Deughd . nae de Medaglie van Maximinus .

Virtu Heroica . nae de Medaglie van Geta .

Virtu del' Animo e del Corpo . Kracht of Deughd aen lichaem en gemoed . nae de Medaglie van Trajanus .

Virtu Insuperabile . Onverwinnelijcke Deughd of Sterckheyd .

Attione Virtuosa . Deughdlijck Bestaen .

Poesia . Dichtkonst .

Poesia, of Dichtkonst .

Poesia .

Poesia .

Lier-Dicht .

Poema Heroico . Helden-dicht .

Poema Pastorale . Harder-dicht .

Poema Satirico . Schempdicht .

Furore Poetico . Soeckt .

Furto . Dieverye .

Furto . Dieverye .

Servitu . Dienstbaerheyt, Slavernye .

Servitu per forza . Dienstbaerheyt die gedwongen is .

Servitu . Dienstbaerheyt, Slavernye .

Carestia . Diere tijd .

Morte . De Dood .

Morte . Dood .

Morte . Dood .

Homicidio . Doodslagh, Manslacht .

Errore . Doolinge, Misverstand .

Chiarezza . Doorluchtigheyd .

Minaccie . Dreygement .

Vbrachiezza . Dronckenschap .

Interesse proprio . Eygen-baet .

Interesse . Eygen-baet .

Concordia di pace . Eendracht van Vreede .

Concordia . Eendracht .

Concordia . Eendracht .

Concordia , nae de Medaglie van Pupienus .

Concordia Militare . Oorloghs Eendracht .

Concordia Insuperabilis . Onverwinnelijcke Eendracht .

Concordia . Eendracht .

Concordia Militare . Krijghs-Eendracht, nae de Medaglie van Nerva .

Concordia . Eendracht .

Eendracht .

Concordia Maritale di Piet. Leone Casella. Eendracht des Houlijx .

Nobilta . Edelheyd .

Nobilta . Edelheyd .

Nobilta .

Solitudine . Eensaemheyt .

Partialita . Eensydigheyt, Partyschap .

Simplicita . Eenvoudigheyt, Slechtigheyt .

Vana Gloria . Eere of Roem die ydel is . van dien dapperen Academicus Philoponus beschreven.

Ethica . Soeckt .

Honesta . Eerbaerheyt .

Vergogna Honesta . Eerbaere schaemte .

Fine . Einde .

Honore , nae de Gedenckpenningh van Vitellius .

Honore . Eere .

Honore . Eere .

Honore nelle medaglia de Ant. Pio .

Elementen of Hoofdstoffen . Fuoco . Het Vier .

Aria . Lucht .

Acqua . Waeter .

Terra . Aerde .

De Elementen of Hoofdstoffen .

Terra . Aerde .

Acqua . Waeter .

Aria . De Locht .

Fuoco . 't Vier .

Elementen .

De Aerde .

De Elementen nae 't gevoelen van Empedocles .

Calamita . Ellende .

Calamita .

Calamita, o Miseria . Ellende .

Calamita . Ellende in 't gemeen . * * *

Scandolo . Ergernisse .

Severita . Ernsthaftigheyd .

Ambitione . Eersucht, Staetsucht .

Ambitione . Eersucht .

Ambitione . Eersucht, van Marco Anton. Cataldi .

Ambitione . Eersucht, Staetsucht . Anders.

Esperienza . Eervaerentheyt, Ondervindinge .

Eta dell' Oro . De gulden Eeuwe, onder Saturnus .

Eta del Argento . De Silvere Eeuwe, onder Iupiter .

De Kopere Eeuwe .

Eta del Ferro . De ysere Eeuwe .

De vier Eeuwen, alsoo dieselve in Goud, Silver, Koper, en Yser te Paris in een Comedie voor Henric de II , Koning van Vranckrijck, zijn vertoont.

Eternita . Eeuwigheyt .

Eternita .

Eternita . Eeuwigheyt of geduyrigheyt .

Eternita .

Seculo . Een Eeuwe, van hondert Iaeren.

Eternita , nae de Medaglie van Faustin .

Eternita , nae de Medaglie van Titus .

Eternita . Eeuwigheyt, van Francisco Barbarini, in 't verhael van de Liefde.

Eternita . Eeuwigheyt .

Fama . Soeckt .

Capriccio . Fantasyen, vreemde Invallen .

Fortuna . Avontuyr .

Fortuna .

Fortuna .

Convito . Gastmael .

Hospitalita . Gastvryheyt .

Oratione . Gebed .

Oratione . Gebed .

Oratione . Gebed .

Oratione . Gebed .

Preghieri . Gebeden, Aenroepingen .

Preghiere a Dio . Gebeden tot God .

Edifitio overo un sito . Gebouw of Wooningh .

Giurisdittione . Gebiet, Heerschappye .

Contritione . Berouw, Gebrokenheyt des herten .

Contritione . Berouw, Gebrokenheyt des herten .

Machina dell Mondo . 't Gebouw des Werrelts .

Pensiero . Gedachte .

Pensiero . Gedachten .

Ossequio . Gedienstigheyt .

Genius of goede Geest of Engel, nae de beschrijvinge der Heydenen.

Genius of quaede Geest, nae de Heydenen.

Genius . Geest of Engel, nae der Ouden beschrijvinge.

Genius . Geest .

Memoria . Geheughnisse, Gedachtnisse .

Memorie . Geheughnisse .

Memoria grata . Danckbaere Geheughnisse van de ontfangene Weldaeden .

Assiduita . Geduerigheyt, Gestaedigheyt .

Obedienza . Gehoorsaemheyt .

Obedienza . Gehoorsaemheyt .

Obedienza . Gehoorsaemheyt .

Obedienza verso Dio . Gehoorsaemheyt tegens God .

Obedienza . Gehoorsaemheyt .

Lussuria . Geylheyd .

Lussuria . Geylheyt .

Lussuria . Geylheyt .

Pecunia . Geld .

Vgualita . Gelijckheyt .

Equalita . Gelijckheyt, gelijck die te Romen in de Boeckzaele is geschildert.

Occasione . Gelegentheyt .

Fede Catholica . Catholijck of algemeen Geloof .

Fede . Geloof .

Fede Christiana Catholica . nae de beschrijvinge van Fulgentius, en andere.

Fede Catholica . Catholijck of algemeen Geloof .

Fede Christiana . Het Christelijcke Geloof .

Fede Christiana . 't Christen Geloof .

Credito . Geloof, goed Vertrouwen .

Felicita Eterna . Gelucksaligheyt die eeuwigh is .

Felicita breve . Korte Gelucksaligheydt .

Felicitas Publica . Algemeene Gelucksaligheyt .

Opinione . 't Gemeen Gevoelen of de Waen, nae de beschrijvinge van Hippocrates .

Commertio della vita Humana . Gemeenschap van 's Menschen leven .

Vulgo . 't Gemeen Volck of Heeromnes .

Democratia . Gemeene Volx of Burger Regieringe .

Rumore . Getier, Gerucht .

Animo piacevole . 't Gemoed dat minlijck is .

Gratia Divina . Godlijcke Genaede .

Gratia di Dio . De Gunste Godes .

Inclinatione . Genegentheyt, Neyginge .

Medicina . Geneeskonst .

Medicina . Geneeskonst .

Contento . Genoegen .

Contento . Genoegen, Vermaeck .

Contento . Genoegen, Vermaeck .

Contento Amoroso . Minlijck Genoegen .

Tranquillita . Gerustheyt .

Tranquillita . Gerustheyt .

Fama of Gerucht .

Fama Buona . Een goed Gerucht of Naem .

Fama cattiva . De snoode Faeme, van Claudianus .

Fama chiara . Heldere Fama . nae de Medaglie van Antoninus .

Sanita . Gesondheyt .

Sanita . Gesondheyt .

Fedelta . Getrouwigheyt .

Fedelta . Getrouwigheyt .

Pericolo . Gevaer .

Simulatione . Geveinstheyt, Veinsinge .

Hippocresia . Geveinstheyt, Schijnheyligheyt .

Hippocresia . Geveinstheyt, Schijnheyligheyt .

Violenza . Geweld, Verkrachtinge .

Impeto . Geweld, Drift, Aenval .

Forza cum inganno . Geweld met bedrogh .

Coscienza . Geweeten oft Gewissen .

Coscienza . Geweeten .

Consuetudine . Gewoonte .

Avaritia . Gierigheyt .

Avaritia . Gierigheyt .

Avaritia . Gierigheyt .

Avaritia . Gierigheyt .

Offerta, Oblatione . Gifte, Offer .

Religione . Godsdienst .

Religione . Godsdienst .

Religione . Godsdienst .

Religione . Godsdienst .

Religione . Godsdienst .

Religione Finta . Valsche Godsdienst .

Religione of Godsdienst van S. Lazaro en S. Mauritio .

Divinita . Godheyt .

Pieta . Godvruchtigheyt .

Theologia . Godgeleertheyd .

Godvruchtigheyt der kinderen tegens haere Ouderen .

Pieta . Godsvruchtigheyt .

Pieta . Godvruchtigheyt .

Impieta . Godloosheyt .

Impieta . Godloosheyt .

Impieta e Violenza soggetta alla Giustitia. Godloosheyd en Geweld door de Iustitie of het Recht t'ondergebracht .

Clemenza . Goedertierentheyt .

Clemenza . Goedertierentheyt, Goedaerdigheyt .

Clemenza & moderatione . Goedertierentheyt en Tucht .

Clemenza . Goedertierentheyt .

Benignita . Goedertierentheyt, Goedaerdigheyt .

Benignita . Goedertierentheyt .

Evento buono . Goede uytkomst .

Bonta . Goedigheyt .

Benevolenza o Affettione . Goedwilligheyt of Genegentheyt .

Ira . Gramschap, Toorn .

Ira . Gramschap, Toorn .

Generosita . Groot- of Eedelmoedigheyt .

Generosita . Grootmoedigheyt, Eedelheyt, Aen sijn doorluchtige Hoogheyt Carel Emanuel Hertogh van Savoyen.

Magnanimita . Grootmoedigheyt .

Grandezza e Robustezza d'animo . Grootheyt en sterckheyt des gemoeds .

Magnanimita . Grootmoedigheyt .

Gola . Gulsigheyt .

Gola . Gulsigheyt .

Favore . Gunste .

Favore . Gunste, nae dat die Apelles afmaelt.

Mechanica . Handgrepen, konstigh en swaer Wercktuygh .

Odio Capitale . Haet of Wrock die doodlijck is .

Odio Capitale . Doodelijcke Haet .

Pertinacia . Halsstarrigheyd .

Harmonia, Musicael geluyt . Soeckt onder de .

Cielo . De Hemel .

Santita . Heyligheyt .

Splendore del nome . Heerlijckheyt of glans van een goede Naeme .

Dominio a se stesso . Heerschappye sijns selfs .

Dominio . Heerschappye .

Salubrita o purita del aria . Heldrigheyt, Cesont weder . Van den Heere Giov. Zaratino Castellini .

Cordoglio . Hertenleed .

Affanno . Hertseer, Quellinge .

Affanno . Hertseer, Sorge .

Riforma . Herstellinge, Hervorminge .

Riforma . Herstellinge, Beteringe .

Historia . Geschiedenisse .

Historia .

Fame . Honger .

Corte . 't Hof .

Altimetria . Hooghte metinge .

Alterezza . Hooghmoedigheyt, Grootsheyt in een gemeen sober Burger Man .

Sublimita della Gloria . Hoogheyt van Eere .

Speranza . Hope .

Speranza . Hope .

Speranza . Hope, van d'Oude afgemaelt.

Speranza . Hope .

Speranza . Hope .

Speranza divina & certa . Hope die Godlijck en seecker is .

Speranze delle Fatiche . Hope van den Arbeyd .

Speranze Fallace . Hope die valsch is .

Superbia . Hovaerdye .

Fede Maritale . Houlijx Trouw .

Matrimonio . Houlijck .

Matrimonio . Houwlijck .

Benevolenza & unione Matrimoniale . Houwlijxe Vereeninge en Goedwilligheyt .

Ajuto . Hulpe .

Oeconomia . Huys-bestieringe .

Anno . 't Iaer .

Anno .

Ichnographia . Platte grondbeschryvinge .

Vanita . Ydelheyt .

Gioventu . Ieughd of bloem der Iaeren .

Gioventu . Ieughd .

Gioventu . Ieughd .

Gelosia . Ieloursheyt, Minyver .

Gelosia . Ieloursheyt .

Ispiratione . Inblaesinge, Instortinge .

Imaginatione . Inbeeldinge .

Idaea . Eerste gedaente, voorbeeldelijck ontwerp .

Prima Impressione . Indruckinge of eerste vattinge in 't gemoed .

Giuoco . Iock of boerte .

Adolescenza . Ionckheyd .

Adolescenza . Ionckheyt .

Virginita . Ionghvrouwschap, Maeghdelijcke Staet .

Virginita . Ionghvrouwschap, Maeghdelijcke Staet .

Zelo . Yver .

Italien met haere Provintien en een deel van de Eylanden, gelijck het vertoont wert op de Medaglien van Commodus, Titus, en Antoninus .

Italien nae de Medaglie mette volgende van Romen door den Heere Zaratino Castellini .

Italien nae de Medaglie van den Keyser Adrianus .

Italia & Roma .

Roma .

Roma Vittoriosa . 't Overwinnend Romen .

Roma Aeterna . Eeuwigh Romen, van den Keyser Iulius Aemilianus .

Roma Aeterna . Eeuwigh Romen .

Roma , van Theodosius de Alder-Christlijckste Keyser.

Roma Santa . Heyligh Romen .

Luguria .

Toscana .

Vmbria .

Latio . 't Latijnsche Rijck .

Calabria .

Campagna Felice ofte Terra di Lavoro .

Campagna Felice .

Puglia .

Abruzzo .

Marca .

Romagna .

Lombardia .

Marca Trevisana .

Friuli .

Corsica .

Sardegna .

Sardegna .

Sicilia .

Sacrilegio . Kerckroof .

Heresia . Ketterye .

Intelligenza . Kennisse, Verstand .

Intelligenza . Kenisse .

Pueritia . Kindsheyt .

Pueritia .

Pianto . Klachte .

Querela a Dio . Klachte tot God .

Klachte .

Loquacita . Klapachtigheyt .

Regalita . Koninghlijcke mildigheyt, Reaelsheyt .

Maesta Regia . Koninghlijcke Hoogheyt .

Arte . Konste .

Arte . Konst .

Artificio of Konst-stuck .

Virtu del Animo & del Corpo . Kracht van 't gemoed en van 't lichaem .

Virtu insuperabile . Onverwinnelijcke Kracht of Dapperheyt .

Febre . Koortse .

Pudicitia . Kuysheyd, Suyverheyd .

Castita . Kuysheyd, Suyverheyd .

Castita . Kuysheyt .

Castita Matrimoniale . Houlijxsche Kuysheyt .

Castita . Kuysheyt .

Pudicitia . Kuysheyd, Reynigheyd, Schaemachtigheyd .

Pudicitia . Kuysheyd, Beschaemtheyd .

Fortezza del Corpo . Kracht, Sterckheyd van 't Lichaem .

Forza d' Amore , si nel Acqua, come nel Terra. Kracht der Liefde, soo te Waeter als te Lande .

Forza . Kracht, Sterckheyt .

Forza d' Amore . Kracht der Liefde .

Forza minore . Minder Kracht door een grooter t'ondergebracht .

Forza . Kracht .

Forza alla Giustitia . Kracht by de Iustitie of het Recht .

Carro del Aria . Koetse van de Locht .

Carro del' Acqua . Koetse van 't Waeter .

Carro del Terra . De Koets van de Aerde .

Koets van den Nacht, gelijck dieselve van veele Poeeten, en in 't besonder van Boccatius is beschreven.

Carro di Giove . De Koetse of Wagen van Iupiter.

Carro di Saturno . De Koetse van Saturnus, nae de beschrijvinge van Boccatius .

De Koetse of Wagen van Minerva.

Carro della Luna . Koets van de Maene, gelijck dieselve van Boccatius in d'afkomst der Goden beschreven is in 't IV boeck.

Koetse van Mercurius.

Koets van Venus.

Koetse van de Sonne.

De Koets of Wagen van Mars.

Cognitione . Kennisse der dingen .

Cognitione . Kennisse .

Metaphysica . Kennisse boven natuyre .

Metaphysica . Boven-natuyrlijcke kennisse .

Beschrijvinge der vier Elementen . Vier, Locht, Waeter, Aerde. Koetse of Wagen van Vulcanus, voor het Vier .

De Koets of Wagen van Pluto .

Koets of Wagen van Bacchus.

Koets van Aurora of Morgenlicht .

Carro del Giorno Naturale . Koetse van den natuyrlijken dagh, van den E. Danti van Perugie, Bisschop van Alatri .

Carro del Giorno artificiale . Van de konstigen dagh, van dien selven.

Carro dell' Anno . Van 't Iaer, van dien selven.

De Koetse van Ceres.

De Koetse van Oceanus of de Zee .

De Koetse van de Liefde, alsse Petrarcha afmaelt .

De Koetse van de Kuysheyd, uyt Petrarcha.

Koetse van de Dood, uyt Petrarcha.

De Koetse van Fama of 't Geruchte, uyt Petrarcha.

Koetse van de Tijd, uyt Petrarcha.

Koetse van de Godheyt, uyt Petrarcha.

Riso . Lach .

Riso . Lach .

Riso . Lach .

Insidie . Listige laegen, hinderlist .

Insidie . Listige laegen .

Geographia of Land-beschrijvinge .

Agricoltura . Landbouwerye .

Agricoltura .

Agricoltura . Landbouw .

Longanimita . Langhmoedigheyt .

Tardita . Langhsaemheyt .

Biasiono Vitioso . Laster die schandigh is .

Calumnia . Lasteringe, Achterklap .

Calumnia of Lasteringh, Achterklap .

Otio . Leedigheyt .

Otio . Leedigheyt .

Otio .

Otio . Leedigheyt .

Otio . Leedigheyt .

Docilita . Leersaemheyt .

Dottrina . Leeringe .

Dottrina . Leeringe .

Grammatica . Letterkonst .

Grammatica . Letterkonst .

Guida sicura de veri honor . Vaste Leyster van de waere Eere .

Vita Longa . Langh leven .

Vita Attiva . Het besige of wercklijcke leven .

Vita Breve . Leven dat kort is .

Vita Contemplativa . Aendachtige Leven .

Vita Contemplativa . Het overpeynsend Leven .

Vita & Animo , 't Leven en 't gemoed .

Vita Humana . Het Menschlijck Leven .

Vita Humana . Het Menschlijck Leven .

Vita Inquieta . Het ongeruste Leven .

Carita . Liefde .

Carita . Liefde .

Carita . Liefde .

Carezze Amatorie . Liefkoserye .

Amor di Virtu . Liefde totte Deughd .

Tormento d'Amore . Liefdes pijninge of quellinge .

Amor del prossimo . Liefde des Naesten .

Amor di se stesso . Eygen-Liefde .

Amor verso Iddio . Liefde tot God .

Amor di Stesso . Eygen-Liefde . van Giov. Zaratino Castellini Romani.

Tentatione d'Amore . Bekoringe of beproevinge der Liefde .

Amor Domato . Liefde die getemt is .

Amor di Fama . Liefde van een goed gerucht .

Amor della Patria . Liefde tot het Vaderland, van Zaratino Castellini .

Impassibilita . Lijdeloos, vry van sucht of lijden .

Corpo Humano . 't Lichaem des Menschen .

Patienza . Lijdsaemheyd, Geduldigheyt, naer de beschrijvinge Tertulliani .

Patienza . Lijdsaemheyt, Gedult .

Patienza . Lijdsaemheyt, Gedult .

Patienza . Lijdsaemheyt .

Patienza . Lijdsaemheyt .

Lode . Lof .

Sorte . 't Lott. Het geval .

Sorte . 't Lott .

Bugia . Logen .

Bugia . Logen .

Anders. Logen .

Legierezza . Luchtigheyt .

Pigritia . Luyicheyt .

Pigritia . Luyicheyt .

Appetito . Lust of genegentheyt .

Misura . De Maete, van den Heere Giov. Zaratini Castellini .

Misura . Maete .

Temperanza . Maetigheyt .

Temperanza . Maetigheyt .

Temperanza . Maetigheyt .

Temperanza . Maetigheyt .

Temperanza . Maetigheyt .

Marzo . Martius . I.

Aprile . 2.

Maggio . Majus . 3.

Giugno . 4.

Iuglio . 5.

Agosto . 6.

September . 7.

October . 8.

November . 9.

December . 10.

Ianuarius . 11.

Februarius . 12.

Maenden nae den Ackerbouw . Ianuarius . Loumaend .

Februarius . Sprockelmaend .

Martius . Dorremaend, Lentemaend .

Aprilis . Grasmaend .

Majus . Bloeymaend .

Iunius . Wedemaend .

Iulius . Heymaend .

Augustus . Oughstmaend .

September . Garstmaend, Herfstmaend .

October . Wijnmaend .

November . Slachtmaend .

December . Wintermaend .

De Maenden gelijck die van den Philosooph Eustachius afgemaelt zijn . Martius wesende het begin van 't Iaer, nae de beschrijvinge van de Oude .

Aprilis .

Majus .

Iunius .

Iulius .

Augustus .

September .

October .

November .

December .

Ianuarius .

Februarius .

De Maenden in 't gemeen .

Valore . Manhaftigheyt, Dapperheyt .

Valore . Manhaftigheyt, Dapperheyt .

Virilita . Manlijcke Iaeren .

Martirio . Martelaerschap .

Rivalita . Medeboelschap .

Medicina . Soeckt .

Geometria . Meetkonst .

Compassione . Medelijden, Meedogentheyt .

Mezo . Het Midden .

Contento Amoroso , Min-vermoegen .

Mediocrita . Middelmaetigheyt .

Mediocrita . Middelmaetigheyt .

Aurora . Morgenstond .

Aurora .

Liberalita . Mildigheyt .

Liberalita . Mildadigheyt .

Generosita . Moedigheyt, Eedelmoedigheyt, toegeschreven aen Carel Emanuel, Hertogh van Savoyen.

Mostri . Monsters, Wanschepsels .

Scilla .

Scilla , Een Gedrocht, nae de Medaglie van Sextus Pompejus .

Caribdis .

Chimera .

De Griffioen .

Sphinx .

Harpia .

Hidra .

Cerberus . De Helhond .

Musica . Singhkonst .

Musica .

Musica .

Musica .

Musica .

Musen Geschildert van den Cardinael van Ferrare in zijn Hof te Monte-Cavallo .

De Musen in seeckere oude Medaglie van Vincentio della Porta .

De Musen , gelijckse met groote naerstigheyt by Francisco Bonaventura, Eedelman van Florencen, afgeschildert zijn.

De Musen of Zangh-Goddinnen .

Clio . Eere-Roem .

Euterpe . Pijpsoet .

Thalia . Vreughde-sangh .

Melpomene . Singh-wel .

Polyhymnia . Prijse-veel .

Erato . Liefde-Sangh .

Terpsichore . Snaerendans .

Vrania . Hemel-Sangh .

Calliope . Soet-stem .

Harmonia . Musicael geluyt, gelijck die geschildert is te Florenzen van den Groot-Hertogh Ferdinando .

Nox . Nacht, van S r . Giov. Zaratino Castellini, van d'oude Poeeten, en van Pausanias .

Diligenza . Naerstigheyt, Vlijtigheyt .

Diligenza . Naerstigheyt, Vlijtigheyt .

Industria . Vlijtigheyt, Naerstigheyt .

Industria . Naerstigheyt .

Industria . Naerstigheyt, Vlijtigheyt .

Industria . Naerstigheyt .

Studio . Naerstigheyt, Soeckt .

Investigatione . Naespeuringe .

Physica . Natuyrkennisse .

Instinto Naturale . Natuyrlijcke Instortinge .

Natura . Natuyre .

Imitatione . Naevolginge, Naebootsinge .

Invidia . Nijdigheyt .

Invidia . Nijdigheyt .

Invidia . Nijdigheyt .

Ninfe in Commune . Nimphen in 't gemeen .

Hinnedi en Napeen .

Nimphen van Diana .

Driadi en Hamadriadi .

Nimphen van de Vloeden.

Mare . De Zee .

Thetis . Ninfa del Mare . Nimphe van de Zee .

Galathea . Nimphe van de Zee .

Nimphe van de Locht. Schoonheyt of lieflijckheyt van den Dagh .

Schoonheyt van de Nacht .

Nimphen van de Locht .

Cometa . Ninfa d'Aria . Van de Locht .

Pioggia . Regen. Nimphe van de Locht .

Rugiada . De Dauw . Ninfa dell' Aria . Van de Locht .

Curiosita . Nieuwsgierigheyt .

Necessita . Noodwendigheyt .

Necessita . Noodwendigheyt .

Fato of Noodlot .

Fato . Nood-Lot .

Vtilita . Nuttigheyt .

Corruttela di Giudici . Omkopinge der Rechters .

Studio . Oeffeningh in de Konsten, Studeeringe .

Essercitio . Oefningh .

Conversatione . Ommegangh .

Inconsideratione . Onbedachtsaemheyt .

Sfacciatigine . Onbeschaemtheyt .

Ingratitudine . Ondanckbaerheyt .

Ingratitudine . Ondanckbaerheyt .

Institutione . Onderwijsinge, Instellinge .

Ammaestramento . Onderwijsinge, Leeringe .

Conservatione . Onderhoudinge, Bewaeringe, van Petro Leone Castella .

Sostanza . Onderhoudinge .

Infamia . Oneere, Schande .

Infamia . Oneere, Schande .

Infamia . Oneere, Schande .

Licenza . Ongebondenheyt .

Infortunio . Ongeluck, Ramp .

Infelicita . Ongelucksaligheyt .

Distinttione del Bene & del Male . Onderscheyt van goed en quaed .

Inubidienza . Ongehoorsaemheyt .

Ingiustitia . Ongerechtigheyt, Onrechtveerdigheyt .

Ingiustitia . Ongerechtigheyt .

Iniquita . Ongerechtigheyt .

Inquietudine . Ongerustheyt .

Inquietudine di Animo . Ongerustheyt van 't gemoed .

Innocenza . Onnoselheyt .

Innocenza . Onnoselheyt, of Suyverheyt .

Incostanza . Onstantvastigheyt .

Perturbatione . Ontsteltheyt, Verstoornis .

Immortalita . Onsterflijckheyt .

Immortalita . Onsterflijckheyt .

Astinenza . Onthoudinge van spijse .

Continenza Militare . Alsoo die te Romen in de Lijckbeganghnisse van Hertogh Alexand . van Parma, vertoont is.

Continenza . Onthoudinge van quaede wercken. Temkonst .

Immutatione . Onveranderlijckheyt .

Intrepidita & Constanza . Onversaeghtheyt .

Imperfettione . Onvolmaecktheyt .

Ignoranza . Onwetentheyt .

Ignoranza , gelijck die Alciatus beschrijft:

Ignoranza . Onwetentheyt .

Ignoranza . Onwetentheyt .

Ignoranza . Onwetentheyt .

Ignoranza .

Ignoranza . Onwetentheyt in alle dingen .

Sterilita . Onvruchtbaerheyt .

Dissegno . Ontwerp. Schets .

Dissegno . Teycken-konst .

Lealta . Openhertigheyt .

Lealta . Openhertigheyt .

Giuditio . Oordeel .

Giuditio overo inditio d'Amore . Oordeel of kenteycken der Liefde .

Giuditio justo . Oprecht Oordeel .

Guerra . Oorlogh, Krijgh .

Guerra . Oorlogh .

Guerra . Oorlogh .

Stratagema militare . Oorloghstreck, Krijghs-list, van Sign. Giov. Zaratino Castellini .

Origine d' Amore , Oorsprongh der Liefde; door Zaratino Castellini, Romani.

Humilta . Ootmoedigheyt, Nedrigheyt .

Humilita . Nedrigheyt .

Humilta .

Humilta . Nedrigheyt .

Supplicatio . Ootmoedigh versoeck .

Realta . Openhertigheyt .

Consideratione . Opmerckinge .

Sincerita . Oprechtigheyt .

Sincerita . Oprechtigheyt .

Ordine dritto & Iusto .

Rebellione . Oproer .

Educatione . Opvoedinge .

Vecchiezza . Ouderdoom .

Vecchiezza . Ouderdom .

Vecchiezza .

Eta in Generale . d'Ouder in 't gemeen .

Meditatione . Overdenckinge .

Meditatione Spirituale .

Overdenckinge des Doods .

Persuasione . Overredinge .

Adulterio . Overspel .

Abondanza . Overvloed .

Abondanza .

Abondanza maritima . Op 't waeter te maecken .

Overvloed .

Raciocinatione o Discurso . Overweginge of Vertoogh .

Vittoria . Overwinninge .

Vittoria de gl' Antichi . Overwinningh van de Oude .

Vittoria nae de Medaglie van Domitianus .

Vittoria nae de Medaglie van Ottavius .

Vittoria Navale . Scheeps-Overwinninge van Vespasianus .

Vittoria nae de Medaglie van Titus .

Vittoria nae de Medaglie van Augustus .

Vittoria van de Ouden afgebeeld.

Vittoria nae de Medaglie van Severus .

Prospettiva . Deursichtigheyt .

Prospettiva .

Pellegrinaggio . Pelgrimschap .

Peste . Pest .

Philosophia ,

Philosophia .

Iattanza . Poccherie, Roemgierigheyt .

Politica . Staet-bestieringe .

Planimetria . Vlack-meetinge .

Prattica of Werckdaed, van den Heere Fulvio Mariotelli .

Furore Poetico . Poëtische drift of geest .

Magnificenza . Prachtigheyt, Heerlijckheyt, Grootsheyt .

Magnificenza . Prachtigheyt, Grootsheyt .

Prelatura . Prelaetschap .

Compunctione of Prickelinge in 't gemoed .

Malvagita . Quaed-aerdigheyt, Schelmerie .

Maledicenza . Quaedspreeckinge .

Malevolenza . Quaedwilligheyt .

Acquisto Cattivo . Qualijck verkreegen goed .

Passione d' Amore . Quellinge of sieckte der Liefde .

Tribulatione . Quellinge .

Ramarico del ben altrui . Quellingh over 's anders welvaeren .

Consiglio . Raedslagh .

Furore Implacabile . Rasernie die onversoenlijck is .

Furore . Rasernie, Dolligheyt .

Furore . Rasernie, Dolligheyt .

Furore .

Furore .

Furien . Rasernien .

Furore indomito & super b.o. Dolligheyt, Rasernie die trots en ongetemt is .

Agilita . Rassigheyt, Vluchtigheyt .

Agilita . Rassigheyt .

Giustitia . Recht, Gerechtigheyt .

Giustitia . Nae Pausanias, nae de Eliaci .

Iustitia . Gerechtigheyt, Recht . Nae 't gevoelen van A ulus Gellius .

Giustitia retta . 't Recht dat sich noch door vriendschap noch door hact laet buygen .

Giustitia Rigorosa . Het strenge Recht .

Giustitia nae de Medaglie van Adrianus, Antonìnus Pius, en Alexander .

Giustitia Divina . Godlijcke Rechtvaerdigheyt .

Giudice . Rechter .

Dialectica . Reden-kavelingh .

Rettorica . Reeden-rijck-konst .

Ragione . Reeden .

Ragione . Reeden .

Ragione .

Reeden .

Ragione di Stato . Reeden van Staet .

Governo della Republica . Regeringe van 't gemeene beste .

Arithmetica . Rekenkonst .

Opulenza . Rijckdom .

Richezza . Rijckdom, Prachtigheyt .

Opulenza . Rijckdom, Prachtigheyt .

Flagello di Dio . Roede of Geessel Godes .

Rapina . Roof .

Gloria di Principi . Roem, Eere of Heerlijckheyt der Princen . Nae de Medaglie van Adrianus .

Gloria . Roem, Eere .

Gloria . Roem, Eere .

Gloria . Anders .

Quiete . Ruste .

Quiete . Ruste .

Saligheeden van Iesu Christo aengewesen . Beatitudine Prima . De eerste Saligheyt .

Beatitudine Seconda . De tweede Saligheyt .

Beatitudine Terza . De derde Saligheyt .

Beatitudine Quarta . De vierde Saligheyt .

Beatitudine Quinta . De vijfde Saligheyt .

Beatitudine Sesta . De seste Saligheyt.

Beatitudine Septima . De sevende Saligheyt .

Beatitudine Ottava . De achtste Saligheyt .

Beatitudine a guisa d'Emblema . Saligheeden op de maniere als een Sinnebeeld .

Mansuetudine . Sachtmoedigheyt .

Congiuntione delle cose Humane . t'Saemenvoegingh van de Menschlijcke dingen .

Danno . Schaede .

Nocumento . Schaede, Naedeel .

Nocumento . Schaede in alle dingen .

Scorno . Schande, Oneere, Spott .

Sciagurataggine . Schelmstuck .

Sottilita . Scherpsinnigheyt .

Acutezza del Ingegno . Scherpsinnigheyt des Verstands .

Pittura . Schilderkonst .

Navigatione . Schipvaert .

Bellezza . Schoonheyt .

Bellezza Feminile . Schoonheyt in een Vrouwe .

Spavento . Schrick, Verschrickinge .

Spavento . Schrick, Grouwlijckheyt .

Sicurezza . Seeckerheyt .

Sicurta o Sicurezza . Seeckerheyt .

Sicurta . Verseeckertheyt .

Sicurta .

Simonia . Verkoopinge van Geestlijcke Gaven .

Simonia van S r . Zaratino Castellini .

Simmetria . Gelijckmaetigheyt .

Sentimenti . De Sinnen . Viso . 't Gesicht .

Vdito . 't Gehoor .

Vdito . 't Gehoor .

Odorato . De Reuck .

Gusto . De Smaeck .

Tatto . Het Gevoel .

Sentimenti del Corpo . De vijf Sinnen des Lichaems, in een schilderie afgebeelt, door den Heer Giov. Zaratino Castellini .

Senso . De Sinne-lusten .

De Sinnen, gelijckmen die in een beeld kan vertoonen.

Sonno . Slaep .

Sonno . De Slaep, soo die van Philostratus geschildert is over het beeld van Amphiarao .

Sonno . De Slaep .

Ingordigia . Onversaedlijcke Slocklust, Vraetigheyt .

Ingordigia . Slocklust .

Ingordiglia . Slocklust, Vraetigheyt .

Negligenza . Sloffigheyt, Onachtsaemheyt, Sorghloosheyt .

Fatica . Sloverie .

Fatica . Sloverie .

Dolore . Smerte, Hertknaginge .

Dolore de Zeuzi . Smerte, nae de afbeeldinge van Zeuxis .

Ingiuria . Smaed, Ongelijck .

Velocita della Vita Humana .

Velocita . Snelligheyt, Vluchtigheyt .

Velocita .

Celerita . Snelligheyt .

Lassitudine . Somersche moedigheyt .

Sobrieta . Soberheyt .

Fatica Estiva . Somersche sloverie of arbeyt .

Solstitio Estivo . Somer-Sonne-stand .

Solstitio Hiemale . Winters Sonne-stand .

Peccato . Sonde .

Pazzia . Sotheyt, gelijckse vertoont is in de krooninge van Petrarcha .

Sciocchezza . Sotheyt, Malligheyt .

Pazzia . Sotheyt, Geckheyt, Dwaesheyt .

Stoltitia . Sotheyt, Narrery, Domheyt .

Parsimonia . Spaersaemheyt .

Spia . Spion .

Costanza . Stantvastigheyt .

Costanza . Stantvastigheyt .

Gravita . Statigheyt, Deftigheyt .

Gravita nel Huomo . Statigheyt in een Man .

Staet-Regeeringe . Soeckt .

Gagliardezza . Sterckheyt, Wackerheyt, Frischeyt .

Sterometria . Meetinge van vaste lichaemen .

Astrologia . Sterre-gissinge .

Astronomia . Sterre-konst .

Secretezza . Stilswijgentheyt .

Secretezza overo Taciturnita . Stilswijgentheyt .

Silentio nae Apulejus. Stilligheyt .

Silentio . Stilligheyt .

Silentio . Stilligheyt .

Silentio . Stilligheyt .

Silentio . Stilligheyt .

Ostinatione . Stijfsinnigheyt, Hartneckigheyt .

Audacia . Stoutigheyt .

Ardire magnanimo & Generoso . Stoutmoedigh bestaen .

Ardire ultimo & necessario . 't Vyterste waegen .

Punitione . Straffinge, Castijdinge .

Punitione . Straffinge .

Pena . Straffe die geleden is .

Castigo . Straffe, die een ander wort aengedaen .

Rigore . Straffigheyt, Hardigheyt .

Contrasto . Strijd, tegenstand .

Contrasto . Strijd, tegenstand .

Combatimento del Ragione & Appetito . Strijd van de Reeden tegen de lust des vleeschs .

Studio . Soeckt , of geleertheyt .

Sospiri . Suchten .

Purgatione de Peccati . Suyveringe van Sonde .

Purgatione dell' Aria fatta da Mercurio . Suyveringe van de Locht .

Purita . Suyverheyt, Onnooselheyt .

Purita & Sincerita d'Animo . Suyverheyt en Oprechtigheyt des Gemoeds .

Infermita . Swackheyt .

Malinconia . Swaermoedigheyt .

Malinconia , soo die van Albert Durer is afgemaelt.

Temperamento of Gematigheyt van de Aerdsche met de Hemelsche dingen .

Theoria of Spieglinge, van den Heere Fulvio Mariotelli .

Contrarieta . Tegenstrijdigheyt .

Tempo . Tijd .

Tempo . Tijd .

Tempo . Tijd .

Tempo . Tijd .

Aequinottio della Primavera . Lentes Evenaer, maeckende Dagh en Nacht even langh .

Aequinottio del Autunno . Herfsts Evenaer .

Stagioni dell' Anno . 't Saysoen van 't Iaer .

De Lente. Saysoen des Iaers .

Estate . Somer .

Autunno . Herbst .

Inverno . Winter .

De vier tijden van 't Iaer, nae de Medaglie van Antoninus Caracalla .

De vier tijden van 't Iaer, gelijck die te Florencen van den Grooten Hertogh van Toscana zijn vertoont.

Inverno . Winter .

De Winter van Macrobius, gelijck die van den Heere Giov. Zaratino Castellini is uytgeleyt.

Tyrannide . Tyrannye .

Refugio . Toevlucht .

Datio . Tol, Schattinge .

Tragedia . Treurspel .

Dapocaggine . Traegheyt, Domheyt .

Perfidia . Trouwloosheyt .

Discordia . Tweedracht .

Discordia . Tweedracht .

Discordia . Tweedracht, gelijck die van Petronius is afgeschildert.

Discordia . Tvveedracht .

Lite . Twist .

Dubbio . Twijflinge .

Dubio . Twijflinge .

Dubbio .

Irresolutione . Twijfelof Wanckelberadigheyt .

Accidia . Vadsigheyt .

Accidia . Vadsigheyt .

Accidia . Vadsigheyt, Traegheyt .

Prontezza . Vaerdigheyt .

Digiuno . Vasten .

Confidenza . Vast betrouwen .

Stabilimento . Vastigheyt .

Stabilita . Vastigheyt .

Stabilita . Vastigheyt .

Fermezza . Vastigheyt .

Fermezza & gravita dell' Oratione . Vastigheyt en staetigheyt van een vertoogh .

Fermezza d' Amore . Vastigheyt van de Liefde .

Tenacita . Vasthoudentheyt .

Disprezzo & distruttione di i Piaceri & Cattivi affetti. Verachtinge en verstooringe van de wellust en van de boose hertztochten .

Dispreggio della Virtu . Verachtinge der Deughd .

Dispreggio del Mondo . Verachtinge des Werrelts .

Obligo . Verplichtinge, Gehoudentheyt .

Correttione . Verbeteringe, Bestraffinge

Correttione . Verbeteringe .

Lega . Verbond .

Merito . Verdienst, Belooningh, Waerdigheyt .

Premio . Verdienst, Belooninge .

Toleranza . Verdraeghsaemheyt .

Merito . Verdienst, gelijck die geschildert is in de Zaele van de Cancellerie van Romen .

Repulsa de pensieri Cattivi . Verdrijvinge van quaede gedachten .

Riconciliatione d' Amore . Vereeniginge der Liefde .

Oblivione . Vergetentheyt, van den Heer Giov. Zaratino Castellini .

Oblivione d' Amore , Vergetenisse der Liefde, van den Heere Giov. Zaratino Castellini .

Oblivione d' Amore verso i figliuoli. Vergetenis der Liefde tegens haere kinderen .

Renumeratione . Vergeldinge .

Perdono . Vergifnisse, Quijtscheldinge .

Elettione . Verkiesinge .

Desiderio verso Iddio . Verlangen tot God.

Desiderio . Verlangen .

Diletto . Vermaeck, Lustigheyt .

Arroganza . Vermetelheyt, Verwaentheyt .

Ampiezza della Gloria . Vermeerderingh van eere .

Sospitione . Quaed Vermoeden, Arghwaen .

Prodigalita . Verquistinge .

Prodigalita . Verquistinge .

Tradimenti . Verraed .

Tradimento . Verraed .

Tradimento . Verraderie .

Resurrectione . Verrijsenisse .

Terrore . Verschrickinge, Schrick .

Intelletto . Verstand .

Intelletto . Verstand .

Ingegno . Vernuft, Verstand .

Sdegno . Verstoornisse .

Digestione . Verteeringe van Spijs .

Persecutione . Vervolginge .

Delitioso . Een Verwijft of leecker Man .

Grassezza . Vettigheyt .

Confusione . Verwarringe .

Maraviglia . Verwonderingh .

Inimicitia . Vyandschap .

Inimicitia Mortale . Doodlijcke Vyandschap .

Inventione . Vindinge .

Inventione . Vindinge, gelijck die te Florencen aen H. Ferdinand vertoont is.

De Nilus , alsoo dieselve in een Marmore beeld, staende te Romen in Vaticano, vertoont is.

Indus .

Acis ,

Acheron . De Helsche Vloet .

Cocitus ,

Stix . Een Helsche Moeras .

Phlegeton . Een Helsche Reviere:

Fiumi . De Vloeden of Revieren, beschreven van Aelianus .

Adige .

Po .

Ganges .

Arno .

Achelous .

Tevere . Tiber .

Tiber .

Tiger .

Donau , nae de Medaglie van Adrianus .

Niger .

Adulatione . Vleyinge, Pluymstrijckerie .

Adulatione . Vleyinge, Pluymstrijckerie .

Adulatione . Vleyinge, Pluymstrijckerie .

Fuga . Vlucht .

Fuga . Vlucht .

Fuga popolare . De gemeene Vlucht .

Fugacita delle grandezze & della gloria Mondana . Vluchtigheyt van de grootsheyt en eere des Werrelts .

Tutela . Vooghdyschap, van den Heer Giov. Zaratino Castellini .

Tutela . Vooghdyschap, Momberschap .

Tutela . Vooghdyschap, na de Medaglie van den Heere Giov. Zaratino Castellini .

Vooghdye, nae de maniere der Egyptenaeren.

Precedenza & Preminenza de Titoli . Voorbarigheyt en uytstekentheyt van eere-titelen, van den Heere Giov. Zaratino Castellini .

Perseveranza . Volhardinge .

Perseveranza . Alsoo dieselve in 't Paleis van den Cardin. Vrsino a Pasquino gemaelt is.

Perfection . Volmaecktheyt .

Perseveranza . Volhardinge .

Predestinat . Voorbeschickingh .

Divinatione . Voorsegginge, Wichlerie . Nae 't gevoelen der Heydenen.

Providenza . Voorsichtigheyt, Voorsorge .

Providenza . Voorsiens .

Providenza . Voorsienigheyt .

Providenza . Voorsienigheyt .

Providenza . Voorsienigheyt .

Providenza . Voorsienigheyt, Weerwijsheyt .

Providenza . Voorsorge van leeftocht, nae de Medaglie van Alexander Severus .

Prosperita della Vita . Voorspoet des levens, van den Heere Giov. Zaratino Castellini .

Augurio buono . Goede Voorsegginge, nae de meeninge der Heydenen.

Augurio malo . Quaed Voorspoock, nae derselven meeninge.

Augurio . Voorsegginge, Wicchelerye, nae de Gedenck-penningh van den Keyser Adrianus .

Voracita . Vraetigheyt .

Pace . Vreede, nae de Medaglie van Augustus .

Pace . Vreede .

Pace . Vreede .

Pace .

Pace . Vreede .

Pace .

Pace, nae de Medaglie van Philippus .

Pace, in eene Medaglie van Vespasianus .

Pace, nae de Medaglie van Titus .

Pace, na de Medaglie van Sergius Galba, metten naeme Pax .

Pace, naer de Medaglie van Trajanus .

Pace . Vreede .

Pace, nae de Medaglie van Claudius .

Pacifico . Vreedsaem . Siet onder de .

Timidita o timore . Vreese, Bloodigheyt .

Timore . Vreese, Versaeghtheyt .

Paura . Vreese .

Piacere . Vreughde, Vermaeck, Wellust .

Piacere . Vreughde, Vermaeck, Wellust .

Piacere . Vreughde, Wellust .

Piacere Honesto . Eerbaere Vreughde .

Piacere vano . Vreughde die ydel is .

Liberta . Vryheyt .

Liberta .

Liberta .

Libero arbitrio . Vrye Wille .

Fede nel Amicitia . Vrienden-Trouw .

Amicitia . Vriendschap .

Amicitia . Vriendschap .

Amicitia . Vriendschap .

Amicitia . Vriendschap .

Vriendschaps bevestinge . Soeckt , fol. 58.

Allegrezza . Vrolijckheyt .

Allegrezza . Vrolijckheyt .

Allegrezza .

Allegrezza Giubilo o Letitia . Vrolijckheyt, Iuychen, Blijdschap .

Allegrezza . Vrolijckheyt .

Allegrezza . Vrolijckheyt .

Allegrezza . Vrolijckheyt .

Allegrezza de le Medaglie. Vrolijckheyt nae de Gedenckpenningen.

Fecondita . Vruchtbaerheyt .

Horagraphia . Vyrbeschrijvinge .

Hore del Giorno . Vyren van den dagh .

Hora Prima . De eerste uyre .

Hora Seconda . Tweede uyre .

Hora Terza . Derde uyre .

Hora Quarta . Vierde uyre .

Hora Quinta . De vijfde uyre .

Hora Sesta . De seste uyre .

Hora Settima . De sevende ure .

Hora Ottava . De achtste uyre .

Hora Nona . De negende uyre .

Hora Decima . De thiende uyre .

Hora Vndecima . De elfde uyre .

Hora Duodecima . De twaelfde uyre .

De uyren van de Nacht .

Aurora . Soeckt .

Guardia . De Wacht .

Guida Sicura de veri honori . Geruste Wacht van de waerachtige eere .

Vigilanza . Wackerheyt .

Vigilanza . Wackerheyt .

Vigilanza . Om te beschermen en andere te bevechten .

Vigilanza . Wackerheyt .

Verita . Waerheyt .

Verita . Waerheyt .

Verita . Waerheyt .

Verita . Waerheyt .

Dignita . Waerdigheyt .

Disperatione . Wanhoop, Vertwijflinge .

Arme . Wapenen .

Restitutione . Wederleveringe .

Beneficio . Weldaed .

Volutta . Wellust die haest vergaet .

Libidine . Wellust des vleesches, Geylheyt .

Libidine . Wellust, Geylheyt .

Eloquenza . Welsprekentheyt .

Eloquenza . Welsprekentheyt .

Eloquenza . Welsprekentheyt .

Eloquenza . Welsprekentheyt .

Forza sottoposta al' Eloquenza . Kracht door de Welsprekentheyt t'ondergebracht .

Eloquenza . VVelsprekentheyt .

Eloquenza . VVelsprekentheyt .

Salute . VVelvaeren, Heyl, Behoudenisse .

Salute . Welvaeren, Heyl .

Salvezza . Behoudenisse van 't Menschelijck geslacht, gelijck dieselve in de Vaticaensche Boeck-kamer afgebeeld is.

Opera vana . Vergeefsche of ydele Wercken .

Opera vana . Vergeefsche Arbeyd .

Opera manifesta . Openbaere Werckinge .

Operatione perfetta . Volmaeckte Werckinge .

Cosmographia . Wereltbeschrijvinge .

Mondo . De VVerrelt, gelijck dieselve in 't I boeck van de Hierogliph. van Pierius Valerianus is afgemaelt.

Mondo . VVerreld, gelijck die van Bocatius in de afkomst der Goden is afgemaelt, met haere vier deelen.

Europa , nae de Medaglien van den Heer Giov. Zaratino Castellini .

Europa in de Medaglie van Lucius Valerius, wort aldus gestelt.

Europa . Eene van de treflijxste deelen des Werrelts .

Asia .

Asia .

Africa .

Africa .

America .

Monarchia Mondana . Werreltsche Opperhoofdigheyt .

Miseria Mondana . Werrelds Ellende .

Legge . Wet, van den Heere Giov. Zaratino Castellini, Roman.

Legge della Gratia . De Wet der Genaede .

Legge Vecchia . De Oude Wet .

Legge Nova . De nieuwe Wet .

Legge Naturale . De natuyrlijcke Wet .

Legge del Timore . Wet der Vreese .

Legge Civile . Burgerlijcke Wet .

Legge Canonica . De Geestlijcke Wet, in de Vaticaensche Boek-kamer afgebeelt.

Scienza . Wetenschap .

Scienza . Weteschap .

Scienza . Wetenschap .

Volonta . Wille .

Volonta . Wille .

Volonta . Wille .

Profetia . VVijssegginge, Voorsegginge .

Mathematica . VViskonst .

Instabilita . Wispeltuyrigheyt .

Instabilita . Wispeltuyrigheyt .

Sapienza Divina . Godlijcke Wijsheyt, van den Heer Giov. Zaratino Castellini .

Sapienza Humana . Menschlijcke VVijsheyt .

Sapienza Vera . Oprechte VVijsheyt .

Sapienza . VVijsheyt .

Sapienza . VVijsheyt .

Sapienza . VVijsheyt .

Prudenza . VVijsheyt, VVetenschap van goed en quaed .

Prudenza . VVijsheyt, Voorsichtigheyt .

Prudenza . VVijsheyt, VVetenschap van goed en quaed .

Afbeeldinge van VVissel .

Oriente . Oost .

Mezodi . Middagh of Zuyden .

Settentrione . Noorden .

Occidente . Westen .

Venti .

Aura . Een soet Windeken .

Venti . Winden . Aeolus . Koningh van de Winden .

Aeolus , gelijckmen die op een ander maniere kan afmaelen.

Eurus . Oost .

Favonius. Zephirus . Weste-Wind .

Boreas of Aquilo . Noorde-Wind .

Auster of Zuyde-Wind .

Vsura . Woecker .

Vendetta . Wraecke .

Vendetta . Wraecke .

Ferocita . Wreedheyt, Stoutmoedigheyt .

Crudelta . Wreedheyt .

Crudelta . Wreedheyt .

Ethica . Zeedevorminge .

Modestia . Zeedigheyt .

Hydrographia . Zee-beschrijvinge .

Anima beata & ragionevole . Ziele die saligh is en reedelijck .

Anima dannata . Ziele die verdoemt is .

Naereede des oversetters , over het Einde van dit Werck.

Bladwyser Van alle Opschriften en Tijtelen die in dese Iconologia werden verklaert en uytgebreyt.