auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
W.R. van Hoëvell

geboren: 14 juli 1812 te Deventer
overleden: 10 februari 1879 te Den Haag


Biografie(ën) over W.R. van Hoëvell

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)
Herman Daniël Benjamins en Joh. F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (1914-1917)
Jan Pieter de Bie en Jakob Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 4 (1931)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van W.R. van Hoëvell

Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet, 1854

Primaire teksten van W.R. van Hoëvell elders in de dbnl

W.R. van Hoëvell, ‘Het geluk van den dichter.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1834 (1834)
W.R. van Hoëvell, ‘Natuurtafereelen van Java.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
W.R. van Hoëvell, ‘De tijger op Java.’ In: De Gids. Jaargang 16 (1852)
W.R. van Hoëvell, ‘Een dorp en een berg.’ In: De Gids. Jaargang 19 (1855)
W.R. van Hoëvell, ‘Het oude Instituut en de nieuwe Akademie.’ In: De Gids. Jaargang 19 (1855)
Anna Ampt en W.R. van Hoëvell, ‘XIV naar de emancipatie der slaven.’ In: Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden (1980)

Secundaire literatuur over W.R. van Hoëvell in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Anacreontische Zangen, gevolgd van eenige losse Dichtstukjes, door W.R. van Hoëvell. (Ten voordeele van behoeftigen.) Te Groningen, bij J. Oomkens. 1832. In kl. 8vo. 60 Bl. f : - 50. Roosjens, Verzameling van Minnedichtjens, aan Jeugd en Schoonheid geheiligd. Te Groningen, bij W. van Boekeren. 1832. In kl. 8vo. VI, 160 bl. f 1-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 (1833)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Album.’, ‘Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.’ In: De Gids. Jaargang 1 (1837)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Harp en Psalter. Eene Verzameling Christelijke Liederen ter huisselijke stichting, naar het Hoogduitsch van C.J.P. Spitta, door W.R. van Hoëvell, Theol. Dr., Predikans in Neêrlandsch Indië. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1837. In kl. 8vo. 167 Bl. f 1-25.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1839 (1839)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Batavia in 1740. Episode uit de Geschiedenis van Neêrlands Indië. Door W.R. van Hoëvell, Theol. Doct. en Pred. te Batavia. Batavia, 1840. In gr. 8vo. 114 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1842 (1842)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Gelegenheids-leerredenen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1845 (1845)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Nagelaten Leerreden van wijlen W.C.H. toe Water, Theol. Doct. en Predikant te Samarang. Uitgegeven en van een Levensberigt voorzien door W.R. van Hoëvell, Theol. Doct. en Predikant te Batavia. Tweede Druk. Te Batavia, ter Drukkerij van het Bataviasch Genootschap. 1844. In gr. 8vo. XXXVIII, 235 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1846 (1846)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Sjaïr Bidasari. Oorspronkelijk Maleisch Gedicht, met eene Vertaling en Aanteekeningen; uitgegeven door W.R. van hoëvell, Theol. Doct., Vice-President van het Bataviaasch Genootschap, en Predikant te Batavia. Batavia, ter drukkerije van het Bataviaasch Genootschap. 1844. In gr. 8vo. 631 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1846 (1846)
Jan Boeke, ‘Aan de Redactie der Vaderlandsche Letteroefeningen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1846 (1846)
Joannes Jacobus de Hollander, ‘Sjaïr bidasari, oorspronkelijk Maleisch gedicht, met eene vertaling en aanteekeningen uitgegeven door W.R. van Hoëvell, Theol. Doct., Vice-president van het Bataviaasch Genootschap en Predikant te Batavia.’ In: De Gids. Jaargang 11 (1847)
P.J. Veth, ‘Beoordeelingen en aankondigingen.’ In: De Gids. Jaargang 11 (1847)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Bijbel in Indië. Redevoering, gehouden in de algemeene Vergadering van het Nederlandsch Oost-Indisch Bijbelgenootschap, op Donderdag den 9 Julij, des avonds ten zeven ure, in de Willemskerk te Batavia, door W.R. van Hoëvell, Theol. Doct. en Predikant te Batavia. Batavia, ter Drukkerij van het Bataviaasch Genootschap. 1846. In gr. 8vo. 52 bl. f :-75.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1847 (1847)
P.J. Veth, ‘De openbaarheid in koloniale aangelegenheden.’ In: De Gids. Jaargang 12 (1848)
P.J. Veth, ‘De oppositie tegen het koloniale stelsel.’ In: De Gids. Jaargang 13 (1849)
P.J. Veth, ‘De oppositie tegen het koloniale stelsel. Tweede artikel.’ In: De Gids. Jaargang 13 (1849)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Beschouwingen over de Emancipatie der slaven in Nederl. (Oost-) Indië, zoodanig als die is voorgesteld in de verhandeling van Dr. W.R. van Hoëvell, - door een ingezeten van Java. Te Nieuwe-Diep, bij C. Bakker, Bz. 1849. In gr. 8vo. 36 bl. f : - 40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1849 (1849)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘1. Johs. van der Burg. Wenken aangaande Nederland's Oost-Indische Bezittingen. Kolonisatie als middel tot behoud onzer O.I. Bezittingen - tot wering van armoede en misdrijf in Nederland, - tot uitredding in het Finantie-wezen, en tot duurzame welvaart van Nederlandsch O.I. en het moederland. Te Nijmegen, bij J.F. Thieme. 1849. In gr. 8vo. V en 148 bl. f 1-40. 2. Dr. W.R. van Hoëvell. Bedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten-Generael, omtrent den verkoop van landen op Java. Te Groningen, bij C.M. van Bolhuis Hoitsema. 1849. In gr. 8vo. 60 bl. f : - 60. 3. J.D. van Herwerden, Resident op Java, met verlof in Nederland. Bedenkingen tegen de Nota van Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis, Lid van de Tweede Kamer der Sta-’, ‘ten-Generaal, over den verkoop van gronden op Java. Te Groningen, bij W. van Boekeren. 1849. In gr. 8vo. 92 bl. f : - 90. 4. 's Rijks gronden in Indië zonder verkoop aanwendbaar tot voorziening in het te-kort van 's Lands geldmiddelen, en tot opbeuring der algemeene welvaart. Tweede druk. Te 's Gravenhage, bij H.C. Susan, C.H. zoon. 1849. In gr. 8vo. 24 bl. f : - 25.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1849 (1849)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Dr. W.R. van Hoëvell. De Emancipatie der slaven in Nederlands-Indië. Te Groningen, bij C.M. van Bolhuis Hoitsema. 1848. In gr. 8vo. 52 bl. f : - 60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1849 (1849)
Jakob Karel Willem Quarles van Ufford, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Eene Epidemie op Java, en de Cholera in Nederland, door Jeronymus. Te Amsterdam, bij P.N. van Kampen. 1849. In gr. 8vo. 16 bl. f :-20.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1850 (1850)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Dr. W.R. van Hoëvell. Reis over Java, Madura en Bali in het midden van 1847. Met platen en kaarten. Iste Deel. Te Amsterdam, bij P.N. van Kampen. 1849. In gr. 8vo. XII en 228 bl. f 4-25.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1850 (1850)
Jakob Karel Willem Quarles van Ufford, ‘Bibliographisch Album.’ In: De Gids. Jaargang 15 (1851)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Dr. W.R. van Hoëvell. De beschuldiging en veroordeeling in Indië en de regtvaardiging in Nederland. Te Zalt-Bommel, bij J. Noman en Zoon. 1850. In gr. 8vo. III en 146 bl. f 1-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1851 (1851)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Dr. W.R. van Hoëvell. Reis over Java, Madura en Bali in het midden van 1847. Met Platen en Kaarten. IIde Deel. Te Amsterdam, bij P.N. van Kampen. 1851. In gr. 8vo. XII en 227 bl. f 2-75.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1852 (1852)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 19 (1855)
P.J. Veth, ‘Suriname.’ In: De Gids. Jaargang 19 (1855)
P.J. Veth, ‘Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.’ In: De Gids. Jaargang 21 (1857)
P.J. Veth, ‘De Camera Obscura van Jeronimus.’ In: De Gids. Jaargang 24 (1860)
Carel Adriaan Engelbregt, Otto van Rees en P.J. Veth, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 27 (1863)
J.T. Buys, W.M. Logeman, Samuel Adrianus Naber, Nikolaas Gerard Pierson en P.J. de Roode, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 31 (1867)
Samuel Adrianus Naber en H.C. Rogge, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 32 (1868)
E. du Perron, ‘W.R. van Hoëvell’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1959)
Rob Nieuwenhuys, ‘III Van Hoëvell en Junghuhn’, ‘1. Wolter Robert baron van Hoëvell’ In: Oost-Indische spiegel. (1972)
E.H. Kossmann, ‘3. Nederland, 1848-1879’ In: De Lage Landen 1780-1980 (1986)
Christine Levecq, ‘Het denken over de Oost-Indische slavernij Christine Levecq’ In: Indische Letteren. Jaargang 12 (1997)
Gerard Termorshuizen, ‘2 ‘Indië is ook in het litterarische eene melkkoe’ Indisch-Nederlandse letterkunde van de negentiende eeuw Gerard Termorshuizen’ In: Europa buitengaats (2 delen) (2002)
Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3 (2002)

Websites over W.R. van Hoëvell

http://www.parlement.com/9291000/biof/00587


Terug naar overzicht