Basisbibliotheek
 
De Basisbibliotheek biedt een selectie van duizend titels uit de Nederlandstalige cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen tot heden, van romans tot proefschriften, van pamfletten tot bijbelvertalingen, van bakerrijmen tot memoires. Ruim 950 teksten zijn al volledig beschikbaar; de overige teksten volgen later. Zie toelichting en verantwoording bij de keuze.
alfabetisch alfabetisch volledige lijst chronologisch chronologisch volledige lijst per genre
Rethoricale wercken
Dwerc der Apostelen
Beschrijvinghe van alle de Neder-landen
1554, Menno Simons, Uytgangh ofte bekeeringhe
1560, Desiderius Erasmus, Lof der Zotheid
1562, Anthonis de Roovere, Rethoricale wercken
1563-1564, Willem van Haecht, Dwerc der Apostelen
1566, Lodovico Guicciardini, Beschrijvinghe van alle de Neder-landen
Plakkaat van Verlatinge
ca. 1576-1579, Andries Vierlingh, Tractaet van dyckagie
1581, anoniem, Plakkaat van Verlatinge
1581, Willem van Oranje, Apologie, ofte Verantwoordinghe
Uytspraeck van de weerdicheyt der Duytsche tael
1585, D.V. Coornhert, Zedekunst dat is wellevenskunste
1586, Simon Stevin, Uytspraeck van de weerdicheyt der Duytsche tael
17de eeuw, Passchier de Fyne, Het leeven en eenige bysondere voorvallen
1604, Karel van Mander, Het schilder-boeck
1605-1608, Simon Stevin, Wisconstighe gedachtenissen
1612, Jacob van der Schuere, Nederduytsche spellinge
1612, Willem Meerman, Comoedia vetus
1614, H.L. Spiegel, Hert-spiegel
1618, Nicolaus Mulerius, Hemelsche trompet morgenwecker
1625, Hugo de Groot, De iure belli ac pacis
1625, Jacob Cats, Houwelick
1626, Adriaen Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck
1630, D.V. Coornhert, Wercken (3 delen)
1632, Jacob Coenraetsz Mayvogel, Schadt-Kist der Liefde
1637, Jacob Cats, Trouringh
1641, Jan Adriaansz Leeghwater, Haerlemmermeerboeck
1642, Philips Angel, Lof der schilder-konst
1644, Johan de Brune (de Jonge), Wetsteen der vernuften
1650, anoniem, 't Muyder-spoockje
ca. 1657, Jan Zoet, 't Groote visch-net
1658, Johannes Amos Comenius, Portael der saecken en spraecken
1660, Joan Baptista van Helmont, Dageraed, ofte nieuwe opkomst der geneeskonst
1660, Johan van Beverwijck, Schat der gesontheyt
Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst
1662, Cornelis de Bie, Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst
1671, Jan Luyken, Duytse lier
1677, Baruch de Spinoza, Nagelate schriften
1682, Geeraardt Brandt de jonge, Het leven van Joost van den Vondel
Hollands koors
Ontleding des menschelyken lichaams
1687, Geeraardt Brandt de jonge, Leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter
1687, Lieven van Waarmond, Hollands koors
1688, Joseph de la Vega, Confusion de Confusiones
1690, Govert Bidloo, Ontleding des menschelyken lichaams
1691-1693, Balthasar Bekker, De betoverde wereld
1691, Johannes Duijkerius, Het leven van Philopater
1692-1702, Pieter Rabus, De boekzaal van Europe
1695, Nicolaas Heinsius, Den vermakelyken avanturier