Basisbibliotheek
 
De Basisbibliotheek biedt een selectie van duizend titels uit de Nederlandstalige cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen tot heden, van romans tot proefschriften, van pamfletten tot bijbelvertalingen, van bakerrijmen tot memoires. Ruim 900 teksten zijn al volledig beschikbaar; de overige teksten volgen later. Zie toelichting en verantwoording bij de keuze.
alfabetisch alfabetisch volledige lijst chronologisch chronologisch volledige lijst per genre
1554, Menno Simons, Uytgangh ofte bekeeringhe
1557, Ambrosius Zeebout, Tvoyage van Mher Joos van Ghistele
1561-1563, Guido. de Bray, Confession de Foy
1562, Anthonis de Roovere, Rethoricale wercken
1562, anoniem, Het Offer des Heeren
Dwerc der Apostelen
1563-1564, Willem van Haecht, Dwerc der Apostelen
1568, Jan van der Noot, Het theatre oft toon-neel
Voorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunste
1568, Johan Radermacher (de Oude), Voorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunste
1569, Philips van Marnix van Sint Aldegonde, De bijencorf der H. Roomsche Kercke
1574, Marcus van Vaernewyck, De historie van Belgis
1576-1579, Andries Vierlingh, Tractaet van dyckagie
1581, Willem van Oranje, Apologie, ofte Verantwoordinghe
Plakkaat van Verlatinge
1581, anoniem, Plakkaat van Verlatinge
1581, Pontus de Heuiter, Nederduitse orthographie
1583, Lucas Jansz Waghenaer, Spiegel der zeevaert
1585, Simon Stevin, De Thiende
Uytspraeck van de weerdicheyt der Duytsche tael
Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592
1585, D.V. Coornhert, Zedekunst dat is wellevenskunste
1586, Simon Stevin, Uytspraeck van de weerdicheyt der Duytsche tael
1591, Dirck Adriaensz. Valcooch, Den reghel der Duytsche schoolmeesters
1596, Jan Huyghen van Linschoten, Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592
17de eeuw, Passchier de Fyne, Het leeven en eenige bysondere voorvallen
1604, Willem Bartjens, De cijfferinghe
1604, Karel van Mander, Het schilder-boeck
1605-1608, Simon Stevin, Wisconstighe gedachtenissen
1608-1616, Daniël Heinsius, Hymnus of lofsanck van Bacchus
1612, Jacob van der Schuere, Nederduytsche spellinge
1612, Willem Meerman, Comoedia vetus
1612, Lodovico Guicciardini, Beschrijvinghe van alle de Neder-landen
1613-1647, Joost van den Vondel, De werken van Vondel (10 dln) (WB-editie)
1613, Justus de Harduwijn, De weerliicke liefden tot Roose-mond
1614, Roemer Visscher, Sinnepoppen
1614, H.L. Spiegel, Hert-spiegel
1618, Nicolaus Mulerius, Hemelsche trompet morgenwecker
1625, Jacob Cats, Houwelick
1625, Hugo de Groot, De iure belli ac pacis
1626, Adriaen Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck
1630, Jacobus Revius, Over-Ysselsche sangen en dichten
1630, D.V. Coornhert, Wercken (3 delen)
1632, Jacob Coenraetsz Mayvogel, Schadt-Kist der Liefde
1632, C. Barlaeus, Mercator Sapiens
1636, Johan van Beverwijck, Schat der gesontheyt
1637, Jacob Cats, Trouringh
1639-1652, Pieter van den Broek en Jacob Vallick, Alle werken
1641, Jan Adriaansz Leeghwater, Haerlemmermeerboeck
1642, Philips Angel, Lof der schilder-konst
1642-1647, P.C. Hooft, Nederlandsche Historien
1644, Johan de Brune (de Jonge), Wetsteen der vernuften
1647, Joost van den Vondel, Poesy, ofte Verscheide gedichten (2 delen)
1650, anoniem, 't Muyder-spoockje
1651-1662, Jan van Riebeeck, Dagverhaal
1657, Jan Zoet, 't Groote visch-net
1657, Joannes Six van Chandelier, Poësy
1658, Johannes Amos Comenius, Portael der saecken en spraecken
1660, Joan Baptista van Helmont, Dageraed, ofte nieuwe opkomst der geneeskonst
1667, Constantijn Huygens, Zee-straet
1671, Jan Luyken, Duytse lier
1677, Baruch de Spinoza, Ethica
1677, Baruch de Spinoza, Nagelate schriften
1678, Willem G. van Focquenbroch, Afrikaense Thalia
1687, Geeraardt Brandt de jonge, Leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter
1687, Lieven van Waarmond, Hollands koors
1688, Joseph de la Vega, Confusion de Confusiones
1691-1693, Balthasar Bekker, De betoverde wereld
1692-1702, Pieter Rabus, De boekzaal van Europe
1695, Nicolaas Heinsius, Den vermakelyken avanturier