auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
W.J.A. Jonckbloet

geboren: 6 juli 1817 te Den Haag
overleden: 19 oktober 1885 te Wiesbaden


Biografie(ën) over W.J.A. Jonckbloet

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9 (1933)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (2004-...)

Werken van W.J.A. Jonckbloet

Letter- en geschiedkundige aanteekeningen op de rymkroniek van Jan van Heelu betreffende den slag van Woeringen, in het jaar 1288, nagelaten door wijlen Hendrik van Wyn, 1840
Physiologie van Den Haag, 1843
'Boekbeoordeelingen. [Recensie van: B.H. Lulofs, Handboek van den vroegsten bloei der Nederlandsche letterkunde [...]. Groningen, 1845', 1846
Over wetenschappelijke beoefening der Nederlandsche taal, 1848
Over Middennederlandschen epischen versbouw, 1849
De beoefening van de geschiedenis des vaderlands in wezen en strekking, 1854
Guillaume d'Orange: chansons de geste de XIe et XIIe siècles, 1854
Vanden Vos Reinaerde, 1856
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (2 delen), 1868-1872
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 1, 1868
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2, 1872
Het professoraat in de Nederlandsche taal en letterkunde, 1877
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (6 delen), 1888-1892 (4de druk)
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 1. De middeleeuwen (1), 1888 (4de druk)
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2: De middeleeuwen (2), 1889 (4de druk)
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: De zeventiende eeuw (1), 1889 (4de druk)
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: De zeventiende eeuw (2), 1890 (4de druk)
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: De twee laatste eeuwen (1), 1891 (4de druk)
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6: De twee laatste eeuwen (2), 1892 (4de druk)

Werken in een editie van W.J.A. Jonckbloet

Beatrijs. Eene sproke uit de XIII eeuw (1841)
Roman van Karel den Grooten en zijne XII pairs (1844)
Die Dietsce Catoen (1845)
Roman van Walewein (1846)
Roman van Perchevael (1846-1849)
Vanden vos Reinaerde (1856)
Beatrijs en Carel ende Elegast (1859)
Oeuvre et correspondance musicales de Constantin Huygens (1882)
Nieuwe refereinen van A.B. benevens enkele andere rederijkersgedichten uit de XVIde eeuw (1886)

Primaire teksten van W.J.A. Jonckbloet elders in de dbnl

W.J.A. Jonckbloet, ‘Over het gedicht De Leuvensche kampvechter. (Belgisch Museum, I, bl. 26.)’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 3 (1839)
W.J.A. Jonckbloet, ‘Verslag eener letterkundige reize door Duitschland, in de maanden mei-november, 1842.’ In: De Gids. Jaargang 7 (1843)
W.J.A. Jonckbloet, ‘Van den levene ons Heren. Een Rijmwerk uit de middeleeuwen, naar een HS. der XV. eeuw, uitgegeven door P.J. Vermeulen, Phil. Theor. Litt. Hum. Cand. Archivarius der Provincie Utrecht. Utrecht, N. van der Monde. 1843.’ In: De Gids. Jaargang 7 (1843)
W.J.A. Jonckbloet, ‘Mengelingen.’, ‘Verslag eener letterkundige reize door Duitschland. In de maanden mei - november, 1842.’ In: De Gids. Jaargang 7 (1843)
W.J.A. Jonckbloet, ‘Dboec vanden houte, door Jacob van Maerlant (?) Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1844. Brief aan den heer J. Tideman.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
W.J.A. Jonckbloet, ‘Album.’, ‘Korte berigten over boekwerken, vlugschriften, enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
W.J.A. Jonckbloet, ‘Boekbeoordeelingen.’, ‘Handboek van den vroegsten bloei der nederlandsche letterkunde, of Proeve uit Nederlandsche schriften der dertiende en veertiende eeuw, met Inleidingen, Aanstipping over de Spraakleer en den stijl van dien tijd, een klein Woordenboek, enz., door Mr. B.H. Lulofs, Ridder, enz. enz. Te Groningen, bij J. Oomkens, 1845. XVI en 428 blz. 8o.’ In: De Gids. Jaargang 10 (1846)
W.J.A. Jonckbloet, ‘De Dierensage in Vlaanderen.’ In: De Gids. Jaargang 15 (1851)
W.J.A. Jonckbloet, ‘Het Brandt-Vondel vraagstuk.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 1 (1881)
W.J.A. Jonckbloet, ‘[Allerlei]’ In: Taal en Letteren. Jaargang 5 (1895)
John Bake, F.W.B. van Bell, A.L.G. Bosboom-Toussaint, Willem Gerard Brill, W.G.C. Byvanck, Thomas Anthony Fruin, Robert Fruin, Jacobus Antonie Fruin, R. Frui Th. Az., J.H. Gebhard, J.N. van Hall, Daniël Hartevelt, J. van Heijst, G. van der Hoeven, W.J.A. Jonckbloet, Ernst Julius Kiehl, Willem Jan Knoop, Abraham Kuyper, H.W. van der Mey, R.P.J. Tutein Nolthenius, C.W. Opzoomer, E.J. Potgieter, H.P.G. Quack, Alexander Frederik de Savornin Lohman, Jacobus Hendrik Laurentius van der Schaaff, W. Siewertsz van Reesema, Jérome Alexandre Sillem, S. Vissering, Hendrik Vollenhoven en B.H.C.K. van der Wijck, ‘Robert Fruin in brieven en andere stukken medegedeeld door J. van Heijst’ In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 77 (1963)

Secundaire literatuur over W.J.A. Jonckbloet in de dbnl

[tijdschrift] Gids, De, ‘Beatrijs, eene Sproke uit de XIIIde Eeuw, uitgegeven en opgehelderd door W.J.A. Jonckbloet. 's Grav., bij A.D. Schinkel. 1841. XII en 74 bl. 8o.’ In: De Gids. Jaargang 5 (1841)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Physiologie van den Haag, door een' Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate. (Met het motto):’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1843 (1843)
Pieter Leendertz Wz., ‘Middennederlandsche Prosodie.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
Pieter Leendertz Wz., ‘Middennederlandsche Prosodie.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographisch Album’ In: De Gids. Jaargang 15 (1851)
Johannes Hendrik Sonstral, ‘Caesar Borgia. Een geschiedkundig verhaal door den Schrijver van Whitefriars. Uit het Engelsch, met eene voorrede van Dr. W.J.A. Jonckbloet. III Deelen. Te Deventer, bij A. ter Gunne. 1850. In gr. 8vo. 1165 bl. f 10-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1851 (1851)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Theokratie en Grondwet; eene reeks van historisch-politische Voorlezingen, door Dr. W.J.A. Jonckbloet, Hoogleeraar te Deventer. Te Deventer, bij A. ter Gunne. 1851. In gr. 8vo. 212 bl. f 2-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1851 (1851)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Geschiedenis der Midden-Nederlandsche Dichtkunst, door Dr. W.J.A. Jonckbloet,Hoogleeraar te Deventer. In Drie Deelen. 1851-1855. Inleiding. Te Amsterdam, bij P.N. van Kampen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1855 (1855)
J. van Vloten, ‘Midden-Nederlandsche poëzy.’ In: De Gids. Jaargang 24 (1860)
R.P.A. Dozy, Robert Fruin en P.J. Veth, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
A.S. Carpentier Alting, Rinse Koopmans van Boekeren, Lucas Burgvliet, A. Heijting, Johan Jacob Metzlar, W.C. Nieuwenhuyzen en J. van Vloten, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1865 (1865)
David Bierens de Haan, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1866 (1866)
Willem Gerard Brill, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1869 (1869)
Gualtherus Jacob Dozy, Willem Theodorus van Griethuysen, W.C. Nieuwenhuyzen, H.M.C. van Oosterzee, G.D.J. Schotel, Hendrik Willem Theodorus Tydeman en Antony Winkler Prins, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1869 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, Antonius van Lommel en Lina Schneider, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
[tijdschrift] Noord en Zuid, ‘Boekaankondigingen.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 3 (1880)
J. Verdam, ‘Reinaerdiana, door J. Verdam.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 1 (1881)
Cornelis Bellaar Spruyt, ‘Verkeerde raad aan een verkeerd adres.’ In: De Gids. Jaargang 46 (1882)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het woordenboek der Nederlandsche taal,’ In: De Gids. Jaargang 46 (1882)
Cd. Busken Huet, ‘Dr. Jonckbloet. Julij 1817 - Oktober 1885.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 22 (1884)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 49 (1885)
Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 3 (1888)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Dr. Jonckbloet en de ‘Gewijde poëzie’ der middeleeuwen.’ In: Het Belfort. Jaargang 4 (1889)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Vondel en Dr Jonckbloet.’ In: Het Belfort. Jaargang 4 (1889)
Joannes Carolus Alberdingk Thijm, ‘Vondeliana.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7 (1894)
Anton Gerard van Hamel, ‘Guillaume d'Orange.’ In: De Gids. Jaargang 62 (1898)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
Joh. Dyserinck, ‘VII en VIII. Gerrit de Clercq en W.J.A. Jonckbloet.’ In: Het studentenleven in de literatuur: de medewerkers van Klikspaan (1908)
J. te Winkel, ‘XXXIII. De aesthetiek van dit tijdvak.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 7: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (2) (1927)
Frank Baur, ‘Inleiding’, ‘De literatuur, haar historiographie en methodes door Prof. Dr. Frank Baur’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 1 (1939)
Hein van Aken, ‘Waardering’ In: Roman van Heinric en Margriete van Limborch (1951)
Jacob Grimm en Matthias de Vries, ‘C. Soeteman De briefwisseling tussen Matthias de Vries en Jacob Grimm 1852-1863’ In: 130 jaar woordenboek der Nederlandsche taal 1851-1981. De briefwisseling tussen Matthias de Vries en Jacob Grimm 1852-1863 (1952)
J.P. Naeff, ‘Hoofdstuk VII 1830-1880’ In: De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero (1960)
K.H. Heeroma, ‘III’ In: Maerlants Torec als 'sleutelroman' (1973)
W.A.P. Smit, ‘Afdeling I Prolegomena’, ‘Hoofdstuk I Inleiding en verantwoording’ In: Kalliope in de Nederlanden (1975-1983)
Willem van Hildegaersberch, ‘Inleiding.’ In: Gedichten (1981)
C. Soeteman, ‘Vijf brieven van Jonckbloet aan Jacob Grimm’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 4 (1986)
F.P. van Oostrom, ‘Jonckbloet De grondlegger F.P. van Oostrom’ In: Literatuur. Jaargang 6 (1989)
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘[Retorica van onderzoek]’ In: Retorica van onderzoek. Vormgeving en publiek van Nederlandse literatuurgeschiedenissen (1990)
F.P. van Oostrom, ‘De toga van Jonckbloet Frits van Oostrom’ In: Grote lijnen (1995)
Toos Streng, ‘7 1870-1875: Het ware realisme verdedigd en verworpen’ In: 'Realisme' in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875 (1995)
Korrie Korevaart, ‘‘Eene bedenkelijke nieuwigheid...’’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 14 (1996)
F.P. van Oostrom, ‘Middelnederlandse religieuze literatuur tussen affectie en distantie De verzuiling voorbij? Frits van Oostrom’ In: Literatuur. Jaargang 13 (1996)
F.P. van Oostrom, ‘Frits van Oostrom De biografie van een boek: Een parabel over twee eeuwen (medio)neerlandistiek’ In: Literatuur. Jaargang 14 (1997)
anoniem Den Duytschen Catoen, ‘Kritische tekst met aantekeningen’ In: Den Duytschen Catoen (1998)
Ton van Kalmthout, 'Een problematisch erfgoed. Negentiende-eeuwse visies op de rederijkerij' (1999)
Rob van de Schoor, ‘De Spektator en de satire J.A. Alberdingk Thijm en S.J. van den Bergh over Quos ego!, Braga en de Physiologie van Den Haag door Rob van de Schoor’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2000 (2000)
Hubert Slings, ‘4. Lesmateriaal’ In: Toekomst voor de Middeleeuwen (2000)


Terug naar overzicht