Basisbibliotheek
 
De Basisbibliotheek biedt een selectie van duizend titels uit de Nederlandstalige cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen tot heden, van romans tot proefschriften, van pamfletten tot bijbelvertalingen, van bakerrijmen tot memoires. Ruim 950 teksten zijn al volledig beschikbaar; de overige teksten volgen later. Zie toelichting en verantwoording bij de keuze.
alfabetisch alfabetisch volledige lijst chronologisch chronologisch volledige lijst per genre
, anoniem, De natuurkunde van het geheelal
ca. 1180, Hendrik van Veldeke, Eneide
na 1250, Jacob van Maerlant, Heimelykheid der heimelykheden
ca. 1266, Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme
ca. 1275-1300, anoniem, Van den vos Reynaerde
ca. 1290, Melis Stoke, Rijmkroniek van Holland
ca. 1300, anoniem, Het Luikse diatesseron
14de eeuw, Gerard Zerbolt van Zutphen, De libris teutonicalibus
ca. 1310, Johan Yperman, Cyrurgie
1350-1400, Jan de Weert, Spieghel der sonden of nieuwe doctrinael
1351, anoniem, Antidotarium Nicolaï
1359, Jan van Ruusbroec, Een spieghel der ewigher salicheit
ca. 1370, anoniem, De Bouc vanden Ambachten
ca. 1400-1420, anoniem, Abele spelen
1436, Magister Jacobus, Computus Magistri Jacobi
ca. 1475-1500, anoniem, Die 100 capittelen van astronomijen
1477, anoniem, Bible in duytsche (Delftse bijbel 1477)
1485, Bartholomeus Engelsman, Van den proprieteyten der dinghen
16de eeuw, Johannes Coninck, Cirurgia of Hantgewerck int lichame der menschen
16de eeuw, anoniem, Saul ende David
1517, Cornelius Aurelius, Die cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant (Divisiekroniek)
1530, anoniem, Van Brabant die excellente cronike
1531, Andries de Smet, Die excellente cronike van Vlaenderen
1548, Matthijs de Castelein, De const van rhetoriken
ca. 1550, Joos Lambrecht, Naembouck
1554, Menno Simons, Uytgangh ofte bekeeringhe
1560, Desiderius Erasmus, Lof der Zotheid
1562, Anthonis de Roovere, Rethoricale wercken
1563-1564, Willem van Haecht, Dwerc der Apostelen
1568, Johan Radermacher (de Oude), Voorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunste
ca. 1576-1579, Andries Vierlingh, Tractaet van dyckagie
1581, anoniem, Plakkaat van Verlatinge
1584, H.L. Spiegel, Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst
1586, Simon Stevin, Uytspraeck van de weerdicheyt der Duytsche tael
1596, Jan Huyghen van Linschoten, Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592
17de eeuw, Passchier de Fyne, Het leeven en eenige bysondere voorvallen
1605-1608, Simon Stevin, Wisconstighe gedachtenissen
1612, Willem Meerman, Comoedia vetus
1612, Lodovico Guicciardini, Beschrijvinghe van alle de Neder-landen
1612, Jacob van der Schuere, Nederduytsche spellinge
1618, Nicolaus Mulerius, Hemelsche trompet morgenwecker
1620, Anthoni Smyters, Epitheta, Dat zijn Bynamen oft Toenamen
1625, Hugo de Groot, De iure belli ac pacis
1625, Jacob Cats, Houwelick
1630, D.V. Coornhert, Wercken (3 delen)
1632, Jacob Coenraetsz Mayvogel, Schadt-Kist der Liefde
1637, Jacob Cats, Trouringh
1644, Johan de Brune (de Jonge), Wetsteen der vernuften
1646, W.IJ. Bontekoe, Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge
1650, anoniem, 't Muyder-spoockje
1652, Anna Maria van Schurman, Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica
ca. 1657, Jan Zoet, 't Groote visch-net
1657, Joannes Six van Chandelier, Poësy Van J. Six van Chandelier. Verdeelt in ses boeken, en eenige opschriften
1658, Johannes Amos Comenius, Portael der saecken en spraecken
1660, Johan van Beverwijck, Schat der gesontheyt
1669, Aernout van Overbeke, Geestige en vermaecklycke reijs beschrijving naar Oost-Indiën
1677, Baruch de Spinoza, Nagelate schriften
1678, Cornelis Bontekoe, Tractaat van het excellenste kruyd thee
1687, Lieven van Waarmond, Hollands koors
1690, Govert Bidloo, Ontleding des menschelyken lichaams
1691-1693, Balthasar Bekker, De betoverde wereld
1692-1702, Pieter Rabus, De boekzaal van Europe
1703, Frederik van Leenhof, Den hemel op aarden
1705, Lukas Rotgans, Eneas en Turnus
1712, Gérard de Lairesse, Groot schilderboek
1714, Jan Luyken, Geestelyke brieven
1716-1722, H.K. Poot, Mengeldichten
1720, Lambert Bidloo, Panpoëticon Batavum
1722, Nicolaas Heinsius, Den vermakelyken avanturier
1742, Willem van Haren, Leonidas
1746, Albertus Frese en Christiaan Schaaf, De electriciteit; of Pefroen, met het schaeps-hoofd. Ge-electriseerd
1749-1759, Petrus Loosjes Azn. en Jan Wagenaar, Vaderlandsche historie
1754, anoniem, Karmans kermis-wensch
1756, Jan Willem Kals, Neerlands hooft- en wortelsonde
1763-1774, De Denker
1766, Juliana Cornelia de Lannoy, Aan mynen geest
1769, J. le Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van Holland. Deel 1
1773, anoniem, Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik
1775, anoniem, Ongelukkige levensbeschrijving van een Amsterdammer
1777-1779, J.F. Martinet, Katechismus der natuur (4 delen)
1781, Aagje Deken en Betje Wolff, Economische liedjes
1781, Martinus van Marum, Schets der elektriciteit-kunde
1781, Simon Stijl, Het leven van Jan Punt
1782-1794, Balthazar Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde (4 delen)
1782, Willem Emmery de Perponcher, Onderwijs voor kinderen
1782, Jacobus Bellamy, Gezangen mijner jeugd
1782, Aagje Deken en Betje Wolff, Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
1786, Maarten Corver, Tooneel-aantekeningen
1788, Johannes Kinker, De Post van den Helicon
1788-1797, Willem Anthonij Ockerse, Ontwerp tot eene algemeene characterkunde (3 delen)
1789, anoniem, De zingende Kees
1794, Elisabeth Maria Post, Gezangen der liefde
1805, Petrus Weiland, Nederduitsche spraakkunst
1809, Willem Bilderdijk, De kunst der poëzy
1818, J.F. Willems, Aen de Belgen. Aux Belges
1823, Isaäc da Costa, Bezwaren tegen den geest der eeuw
1829, Marcus van Vaernewyck, De historie van Belgis
1832-1853, Willem Bilderdijk, Geschiedenis des vaderlands. (Deel 1 - 13)
1832, Aernout Drost, Hermingard van de Eikenterpen
1834-1835, De muzen
1837-, De Gids
1838, J.F. Oltmans, De schaapherder
1838, Hendrik Conscience, De leeuw van Vlaenderen
1840, A.L.G. Bosboom-Toussaint, Het huis Lauernesse
1842-1866, Jan Baptist David, Vaderlandsche historie (11 delen)
1843, C.E. van Koetsveld, Schetsen uit de pastorij te Mastland
1845-1846, Dirc Potter, Der minnen loep
1845, Hendrik Conscience, Geschiedenis van België
1846-1849, anoniem, Roman van Lancelot
1847, G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie
1851, C.W. Opzoomer, De weg der wetenschap
1852, Willem Gerard Brill, Nederlandsche spraakleer (3 delen)
1855, Domien Sleeckx, Arabella Knox
1858, Philips van Marnix van Sint Aldegonde, De bijencorf der H. Roomsche Kercke
1858, Petrus Weiland, Kunstwoordenboek
1859, W.A. Holterman, De lucht
1861-1863, Isaäc da Costa, Kompleete dichtwerken
1861, J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname
1861, Jan Pieter Heije, Al de kinderliederen
1861, Jan de Pottre, Dagboek 1549-1602
1862-1877, Multatuli, Ideën (7 delen)
1863, J.J. Cremer, Fabriekskinderen
1863, Jacob van Maerlant, Philip Utenbroecke en Lodewijk van Velthem, Spieghel historiael (3 delen)
1864, I.M. Calisch en N.S. Calisch, Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal
1865, Jacob van Lennep, De vermakelijke spraakkunst
1866, J.J.L. ten Kate, De schepping
1868, Cd. Busken Huet, Lidewyde
1869, Willem de Clercq, Naar zijn dagboek
1871, Jan ter Gouw, De volksvermaken
1871-1925, C.P. Hooft, Memoriën en adviezen (2 delen)
1872, P.A.S. van Limburg Brouwer, Akbar, een oostersche roman
1872, anoniem (wsl. Cornelis over de Linden, Eelco Verwijs & François HaverSchmidt), Thet Oera Linda Bok
1872, Multatuli, Millioenen-studiën
1872, Jan Rudolf Thorbecke, Historische schetsen
1873, Jan Hendrik Wijnen, De arbeid der kinderen in fabrieken
1874, Anton Bergmann, Ernest Staas
1875, Dirck Adriaensz. Valcooch, Den reghel der Duytsche schoolmeesters
1875-1897, H.P.G. Quack, De socialisten: Personen en stelsels
1876, François Haverschmidt, Familie en kennissen
1876, Gerard Bilders, Brieven en dagboek
1876-1888, Constantijn Huygens jr., Journalen 1673-1696 (4 delen)
1876, J. Beckering Vinckers, De onechtheid van het Oera Linda-Bôk
1877, Eugène Fromentin, De laatste groote schilderschool
1877, Mina Kruseman, Mijn leven
1879, Alexander (prins der Nederlanden), Een vermoedelijk slotwoord
1880, Christiaan Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche feest
ca. 1880, Hendrik Conscience, Geschiedenis mijner jeugd
1882-1890, Taco H. de Beer, Onze volkstaal
1882, Onno Harmensz Sytstra en Pieter Jelles Troelstra, It jonge Fryslân
1882, Albrecht Rodenbach, Gudrun
1882-1884, Cd. Busken Huet, Het land van Rembrand
1882, Jacob van Maerlant, Alexanders geesten
1885-1943, De Nieuwe Gids
1885, Willem Einthoven, Stereoscopie door kleurverschil
1886, Willem Kloos en Albert Verwey, De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek
1887, Lodewijk van Deyssel, Een liefde
1887, S.E.W. Roorda van Eysinga, Uit het leven van Koning Gorilla
1887, P.A. Daum, Goena-goena
1888-1891, F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
1888-1950, Christiaan Huygens, Oeuvres complètes (22 delen)
1889, Herman Gorter, Mei
1890, C.A. Verrijn Stuart, Ricardo en Marx
1891, Louise Stratenus, De opvoeding der vrouw
1892-1896, C.H. den Hertog, Nederlandsche spraakkunst
1892, Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte
1892, Frans Coenen, Verveling
1892, anoniem, Die bouc van seden
1893, Pim Mulier, Wintersport
1893-1901, Van Nu en Straks
1894, Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis
1895, anoniem, Limburgsche sermoenen
1895, Émile Verhaeren, Poèmes
1896, Charles de Coster, De legende van Uilenspiegel
1897, Eli Heimans en Jac. P. Thijsse, Hei en dennen
1897, Cécile de Jong van Beek en Donk, Hilda van Suylenburg
1897-1899, H.T. Colenbrander, De patriottentijd (3 delen)
1897, Justus van Maurik, Indrukken van een 'Tòtòk'
1898, Tobias Michael Carel Asser, Institut de Droit International: session de La Haye
1898-1909, Jean Froissart, Cronyke van Vlaenderen (4 delen)
1899, C.J. Kieviet, Uit het leven van Dik Trom
1899, anoniem, Leven van Lutgart
1900, Bernard Canter, Twee weken bedelaar
1900, Top Naeff, School-idyllen
1900, Herman Heijermans, Op hoop van zegen
1900, Louis Couperus, De stille kracht
1902-1933, Henri Pirenne, Geschiedenis van België (7 delen)
1902, Betsy Perk, Jacques Perk
1903, August De Winne, Door arm Vlaanderen
1903, anoniem, Jan van Beverley
1903, C.J. Kieviet, Fulco de minstreel
1904, Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar
1904, anoniem, Het Offer des Heeren
1904, C.C. van de Graft, Middelnederlandsche historieliederen
1904, Aagje Deken en Betje Wolff, Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken
1904, Gustaaf Vermeersch, De last
1905, Margo Scharten-Antink, Sprotje
1905, Jacob Israël de Haan, Open brief aan P.L. Tak
1906, Nico van Suchtelen, Quia absurdum
1908, K. de Boer en J. Veldkamp, Kun je nog zingen, zing dan mee!
1908-1909, André de Ridder en Herman Robbers, Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken (2 delen)
1909, Eli Heimans, Hein Willems Heinsius en Jac. P. Thijsse, Geïllustreerde flora van Nederland
1909, G.J.P.J. Bolland, Zuivere rede en hare werkelijkheid
1909, Anna de Savornin Lohman, Herinneringen
1910, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Van christen tot anarchist
1911-1917, Constantijn Huygens, Briefwisseling (6 delen)
1911-1937, P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 delen)
1911, Geerten Gossaert, Experimenten
1914, K.H. Roessingh, De moderne theologie in Nederland
1914, Vincent van Gogh, Brieven aan zijn broeder (3 delen)
1914, D.A. Stracke, Arm Vlaanderen
1914-1917, Herman Daniël Benjamins en Joh. F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
1915-1916, Stijn Streuvels, In oorlogstijd
1915, D. Kooiman, Gids voor iedereen
1915, J.B. Schuil, De A.F.C.-ers
1915, M.H.J. Schoenmaekers, Het nieuwe wereldbeeld
1916, Johanna Breevoort, Stomme zonden
1916, René de Clercq, De noodhoorn
1916, Albert Verwey, Holland en de oorlog
1916, Felix Timmermans, Pallieter
1916-1917, Jan Ligthart, Verspreide opstellen
1917, Daan Boens, Van glorie en lijden
1917, H.J.E. Endepols en Jac. van Ginneken, De regenboogkleuren van Nederlands taal
1917-1932, De Stijl
1918, August van Cauwelaert, Liederen van droom en daad
1919, Johan Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen
1919, W.G. van de Hulst, Peerke en z'n kameraden
1920, Ernest Claes, De Witte
1920, Constant van Wessem, De muzikale reis
1920, Filip de Pillecyn en Jozef Simons, Onder den hiel
1921, Maurice Maeterlinck, De blauwe vogel
1922, Willem van Zuylen van Nyevelt, Souterliedekens
1922, Jac. van Ginneken, De roman van een kleuter
1922, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Handboek van den vrijdenker
1923, Willem van Oranje, Apologie, ofte Verantwoordinghe
1923, Chr. van Abkoude, Kruimeltje
1923, Wies Moens, Celbrieven
1923, André Jolles, Bezieling en vorm
1924, Johan Huizinga, Erasmus
1925-1928, A.M. de Jong, Merijntje Gijzen's jeugd (4 delen)
1925, Reinier van Genderen Stort, Kleine Inez
1925, Carry van Bruggen, Hedendaagsch fetischisme
1925, Jo van Ammers-Küller, De opstandigen
1926, Th.H. van de Velde, Het volkomen huwelijk
1927, Isidoor van Beugem, Katoen van cel tot weefsel
1927-1931, Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften
1927-1937, Joost van den Vondel, De werken van Vondel (10 dln) (WB-editie)
1928-2001, Hugo de Groot, Briefwisseling (17 delen)
1928, Baruch de Spinoza, Ethica
1929, Willem Pijper, De quintencirkel
1929, Matthijs Vermeulen, Klankbord
1929, Amaat Burssens, Een Vlaming op reis door Kongo
1929, Joris van den Bergh, Te midden der kampioenen
1930, J. Slauerhoff, Schuim en asch
1930-1935, Jacobus Revius, Over-Ysselsche sangen en dichten
1930-1933, Maurits Basse, De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930
1930, Ina Boudier-Bakker, De klop op de deur
1931, A.C. Elsbach, H.T. de Graaf, H.J. Jordan, K.F. Proost en G.H. van Senden, Encyclopaedisch handboek van het moderne denken (2 delen)
1931, M.H. Székely-Lulofs, Rubber
1931, Albert Helman, De stille plantage
1932, Jan Engelman, Tuin van Eros
1932, Theo Thijssen, Het taaie ongerief
1932, Andries Morlion, Filmkunst (speciaalnr Dietsche Warande en Belfort, okt.-nov 1932)
1932-1934, J.G.M. Moormann, De geheimtalen (3 delen)
1932, Alexander Cohen, In opstand
1932-1935, Forum
1932-1933, Links Richten
1933, E. du Perron, Uren met Dirk Coster
1933, Maurits Dekker, Roodboek
1933, Albert Helman, De geluidsfilm
1933, Willem Elsschot, Kaas
1933, Arthur van Schendel, De waterman
1934, Franz de Backer, Longinus
1934, Antoon Coolen, Dorp aan de rivier
1934, W. de Sitter, Kosmos
1934, Wilhelmina Hendrika de Groot en Fréderique Mathilde Stoll, Recepten huishoudschool Laan van Meerdervoort 's-Gravenhage
1934, H.G.Th. Frencken, T bouck van wondre, 1513
1934, Julius Röntgen, Brieven van Julius Röntgen
1934, Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, De lage landen bij de zee
1935, Anne de Vries, Bartje
1935, Annie Romein-Verschoor, Vrouwenspiegel
1935-1936, H. Dooyeweerd, De wijsbegeerte der wetsidee
1935, Peter Debije, Kernphysik
1935, J. Nowee, Arendsoog
1936, Alexander Cohen, Van anarchist tot monarchist
1936, James Fenimore Cooper, De laatste der Mohikanen
1936, Casper Höweler, X-Y-Z der muziek
1936, K. Schilder, Geen duimbreed!
1936, Anton Roothaert, Doctor Vlimmen
1937-1939, Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove. 3 delen
1937, Albert Helman, De sfinx van Spanje
1937-1940, Marcel Minnaert, De natuurkunde van 't vrije veld (3 delen)
1938, F. Bordewijk, Karakter
1938, Aegidius W. Timmerman, Tim's herinneringen
1938, anoniem en Anne de Vries, De Nederlandsche volkskarakters
1938, Frans Erens, Vervlogen jaren
1939, J.W.F. Werumeus Buning, 100 avonturen met een pollepel
1939, Leonhard Huizinga, Adriaan en Olivier
1939, N.E. Fonteyne, Kinderjaren
1939-1999, Anthoni van Leeuwenhoek, Alle de brieven (deel 1-15)
1939, Simon Stevin, Het burgherlyck leven
1939, Joseph de la Vega, Confusion de Confusiones
1939, Amy Groskamp-Ten Have, Hoe hoort het eigenlijk?
1939, Jacques de Kadt, Het fascisme en de nieuwe vrijheid
1939, Emanuel Boekman, Overheid en kunst in Nederland
1939, A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven
1940, Paul Julien, Kampvuren langs den evenaar
1940, Jan de Hartog, Hollands glorie
1941, Joris van den Bergh, Mysterieuze krachten in de sport
1942, Hadewijch, Strofische gedichten
1942, Jacob van Lennep, Nederland in den goeden ouden tijd
1942, Jan H. Eekhout, Groot-Duitsche dichtkunst
1942, D.V. Coornhert, Zedekunst dat is wellevenskunste
1942, Adriaen Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck
1943, Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven
1943, Wilhelmina, prinses der Nederlanden, The Queen Looks at the Future
1944, Urbain van de Voorde, Frankrijks dubbele ziel
1946, P.J. Oud, Honderd jaren
1946, Loden Vogel, Dagboek uit een kamp
1946, Niko Tinbergen, Inleiding tot de diersociologie
1946, A.D. de Groot, Het denken van den schaker
1947-1948, S.J. Fockema Andreae, R.C. Hekker en E.H. ter Kuile, Duizend jaar bouwen in Nederland
1947, Hadewijch, Brieven
1947, Anne Frank, Het Achterhuis
1947, Simon Vestdijk, De vuuraanbidders
1948-1949, A. van Loey, Middelnederlandse spraakkunst
1948-1953, Libertinage
1948, Ad van Emmenes en C.H. Geudeker, Beter voetbal
1948, Johannes Brugman, Verspreide sermoenen
1949, Roemer Visscher, Sinnepoppen
1949, F. Schmidt-Degener, Het blijvend beeld der Hollandse kunst
1949, Erich Kuttner, Het hongerjaar 1566
1949-1950, Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)
1949-1951, Menno ter Braak, Verzameld werk
1949, B. van Wijckmade, Wipneus en Pim gaan op reis
1950, Johan Huizinga, Homo ludens
1950, Martin W. Duyzings, Sport op twee wielen
1950, Alphons Diepenbrock, Verzamelde geschriften
1950, Simon Vestdijk, De glanzende kiemcel
1950, E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld
1951-1955, August Vermeylen, Verzameld werk (6 delen)
1951, Simon Vinkenoog, Atonaal
1951-1952, J.H. Leopold, Verzameld werk (2 delen)
1951, F.J.J. Buytendijk, De vrouw
1951, Bert Schierbeek, Het boek ik
1952, W. Drees, Drees aan het woord
1953, E. van Everdingen, C.H.D. Buys Ballot. 1817-1890
1953, Pieter-Jan Bouman, Revolutie der eenzamen
1954, Thomas á Kempis, De imitatione Christi (Qui sequitur)
1954, Max Dendermonde, De wereld gaat aan vlijt ten onder
1954, T.M. Sjenitzer-van Leening, Dagboekfragmenten 1940-1945
1954, Hella S. Haasse, Zelfportret als legkaart
1955, Han B. Aalberse, De liefde van Bob en Daphne
1955, G.H. 's- Gravesande, De geschiedenis van De Nieuwe Gids
1955, H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst
1956, H. Algra en A. Algra, Dispereert niet (5 delen)
1956, Bernard Jaffe, De Stijl 1917-1931
1956, L. Elaut, Van smeinscen lede
1956, Isaac van der Velde, De tragedie der werkwoordsvormen
1956, Hélène Nolthenius, Renaissance in mei
1956-1962, W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah
1956, Justus de Harduwijn, De weerliicke liefden tot Roose-mond
1956, Paul Rodenko, Tussen de regels
1956, J.H. van den Berg, Metabletica of leer der veranderingen
1957, Simon Vestdijk, Keurtroepen van Euterpe
1957, Penninc en Pieter Vostaert, De jeeste van Walewein en het schaakbord (2 delen)
1958, G.B.J. Hiltermann, De toestand in de wereld
1958, Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog
1959, J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium
1959, A.B. Loosjes-Terpstra, Moderne kunst in Nederland 1900-1914
1959, Leo Riemens, Elseviers groot operaboek
1959, Wilhelmina, prinses der Nederlanden, Eenzaam maar niet alleen
1959, Paul Rodenko, De sprong van Münchhausen
1959, J.A.A. van Doorn en C.J. Lammers, Moderne sociologie
1959, J.J. Buskes, Hoera voor het Leven
1960, W. Blok, Verhaal en lezer
1960, Willem Frederik Hermans, Erosie
1961, Frits Staal, Advaita and Neoplatonism
1961, A.D. de Groot, Methodologie
1962, Henry van de Velde, Geschichte meines Lebens
1962-1982, Joos Florquin, Ten huize van... (18 delen)
1962, A. Heertje, De kern van de economie
1962-1966, Merlyn
1962-1967, Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940
1962, Ivo Schöffer, Ons tweede tijdvak
1963, Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven
1963, Ivo Michiels, Het boek alfa
1963, Jakob Zeeus, De wolf in 't schaepsvel
1963, Gerben Colmjon, De beweging van tachtig
1964, Lucas Jansz Waghenaer, Spiegel der zeevaert
1964, Balthazar Huydecoper, Achilles
1964, Philip Mechanicus, In dépôt
1964, Jan Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst
1964, J. Linschoten, Idolen van de psycholoog
1964, Ben van Kaam, Parade der mannenbroeders
1964, Anton van Duinkerken, Brabantse herinneringen
1965, J. Presser, Ondergang
1965, Bibeb, Bibeb & VIP's
1965, Dick Hillenius, Oefeningen voor een derde oog
1965, Simon Stevin, De Thiende
1966, Hans van den Doel, Arie van der Hek, Reinier Krooshof, Han Lammers, Tom Pauka, Rob de Rooi en A. van der Zwan, Tien over rood
1966, Leo van Egeraat, Gezinsuitstapjes in Nederland
1966, A.L. Sötemann, De structuur van Max Havelaar
1967, Paul de Wispelaere, Met kritisch oog
1967, H.M. van Randwijk, In de schaduw van gisteren
1967, E. Rijpma en F.G. Schuringa, Nederlandse spraakkunst (bew. Jan van Bakel)
1967, C.J.B.J. Trimbos, Gehuwd en ongehuwd
1967, C. Barlaeus, Mercator sapiens
1967-1973, Kees Fens, H.U. Jessurun d'Oliveira en J.J. Oversteegen, Literair lustrum (2 delen)
1967, Martinus J.G. Veltman, Wat zit er in dat doosje?
1968, Toon Kortooms, Help! De dokter verzuipt...
1968, L.H. Ferrier, Âtman
1968, A.H. Hoffmann von Fallersleben, Horae Belgicae
1968, R.R. Post, The Modern Devotion
1968, Renaat Braem, Het lelijkste land ter wereld
1968, A.W.P. Weitzel, Maar majesteit!
1968, M. Euwe en Albert Loon, Oom Jan leert zijn neefje schaken
1968, Jacob Geel, Gesprek op den Drachenfels
1968, Leo Vroman, Bloed
1968, Lukas Rotgans, Boerekermis
1969, H.M. Langeveld, Vrouw-beroep-maatschappij
1969, Lucas de Heere, Den hof en boomgaerd der poësien
1969, Jan Greshoff, Afscheid van Europa
1969-1970, Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap (2 delen)
1969, Mattheus Gansneb Tengnagel, Alle werken
1969, A.L. Constandse, Anarchisme van de daad
1969, Louis Andriessen, Hugo Claus, Reinbert de Leeuw, Misha Mengelberg, Harry Mulisch, Peter Schat en Jan van Vlijmen, Blauwdruk van de opera Reconstructie
1969, Karel van het Reve, Het geloof der kameraden
1969, J.D. Noordhoff, Sex in Nederland
1969-1972, Leon Voet, The Golden Compasses
1969, J.J. Oversteegen, Vorm of vent
1969, Karel van Mander, Het schilder-boeck
1969, Huug Kaleis, Schrijvers binnenste buiten
1970, Paul Hadermann, Het vuur in de verte
1970, anoniem, Dolle Mina
1970, W. Schermerhorn, Het dagboek van Schermerhorn
1970, Peter Andriesse, Heere Heeresma, George Kool en Hans Plomp, Manifest voor de jaren zeventig
ca. 1970, Jan van Boendale, Der leken spieghel
1970, Konrad Boehmer en Ton Regtien, Van Provo naar Oranje Vrijstaat
1970, Ton Lemaire, Filosofie van het landschap
1970, Jan Tinbergen, Een leefbare aarde
1970-1971, Annie Romein-Verschoor, Omzien in verwondering
1971, Maarten de Vos, De Ajacieden
1971, Pontus de Heuiter, Nederduitse orthographie
1971, C.B. Vaandrager, De reus van Rotterdam
1971-1972, Frederik van Eeden, Dagboek 1878-1923 (4 delen)
1971, Jan Foudraine, Wie is van hout...
1972, Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel.
1972, H.J.A. Hofland, Tegels lichten
1972, Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid
1972, Philips Angel, Lof der schilder-konst
1972, Jan Terlouw, Oorlogswinter
1972, Kees Fens, Tussentijds
1972, Manu Ruys, De Vlamingen
1972, M.A.J.M. Matthijssen, Klasse-onderwijs
1973, Thea Beckman, Kruistocht in spijkerbroek
1973-1974, Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (2 delen)
1973, Anton Pannekoek, Lenin als filosoof
1973, P.J. Buijnsters, Hieronymus van Alphen (1746-1803)
1973, Jan Adriaansz Leeghwater, Haerlemmermeerboeck
1973, Freddy de Vree, Rita Renoir, enz.
1973, M.C. van den Toorn, Nederlandse grammatica
1974, Neel Doff, Keetje Tippel
1974, Edward Schillebeeckx, Jezus, het verhaal van een levende
1974, J. van de Walle, Beneden de wind
1974, A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen
1974, K. Schippers, Holland Dada
1974, Johan Goudsblom, Balans van de sociologie
1974, Ruud van Hemert, Gied Jaspars, Wim van der Linden en Wim T. Schippers, Het Barend Servet effect
1974, Cornelis Rijnsdorp, Literair dagboek (1940-1950)
1974, Jacob Israël de Haan, Pijpelijntjes
1975-1992, Willem M. Roggeman, Beroepsgeheim
1975, J. van de Walle, Een oog boven Paramaribo
1975, De Schoolmeester, De gedichten van den Schoolmeester
1975-1983, W.A.P. Smit, Kalliope in de Nederlanden
1975, H.M. Mos en M.G. Schenk, Geuzenliedboek 1940-1945
1976-1980, Eduard de Dene, Eduard de Dene. Testament rhetoricael
1976, Anja Meulenbelt, De schaamte voorbij
1976, Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli
1976, E. de Jongh, Tot lering en vermaak
1976, J.N. Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse belijdenisgeschriften
1976, Kees Groenendijk, C.J.M. Schuyt en Ben Sloot, De weg naar het recht
1977, W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie
1977, Henriette Roland Holst-van der Schalk, Kapitaal en arbeid in Nederland
1977, Karel Eykman, De liedjes van Ome Willem
1977, Jan Luyken, Beschouwing der wereld
1977, D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde
1977, Albert Helman, Cultureel mozaïek van Suriname
1977, S. Carmiggelt, Vroeger kon je lachen
1977, Pieter Langendijk, Het wederzyds huwelyksbedrog
1977, Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving
1977, G. Groenhuis, De predikanten
1978, J.A.A. van Doorn en C.J.M. Schuyt, De stagnerende verzorgingsstaat
1978, Joan Baptista van Helmont, Dageraed, ofte nieuwe opkomst der geneeskonst
1978, J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik
1978, S.H. Levie, Het vaderlandsch gevoel
1978, Joke van Leeuwen, De Appelmoesstraat is anders
1978, Maarten 't Hart, De stekelbaars
1978, Dirck Pietersz. Pers, Suyp-stad of Dronckaarts leven
1978, Ed van Thijn, Dagboek van een onderhandelaar
1978, Joop den Uyl, Inzicht en uitzicht
1978, Niko Tinbergen, In 't vrije veld
1978, Christine Brinkgreve en Michel Korzec, 'Margriet weet raad'. Gevoel, gedrag, moraal in Nederland 1938-1978
1978, Paul Verlaine, Twee weken Holland
1978, Belle van Zuylen, Rebels en beminnelijk
1978, Dirk de Jong, Het vrije boek in onvrije tijd
1979, Evert Hartman, Oorlog zonder vrienden
1979, Lodewijk van Deyssel, De scheldkritieken
1979, Hans Achterhuis, De markt van welzijn en geluk
1979, Gerrit Komrij, De stankbel van de Nieuwezijds
1979, Frederik van Eeden, Dromenboek
1979, Andreas Burnier, De zwembadmentaliteit
1979, R.L.K. Fokkema, Het komplot der Vijftigers
1979, Jan van der Noot, Het bosken en Het theatre
1979, Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Deel 4: proza
1979, Onno Zwier van Haren, Agon, sulthan van Bantam
1980, Frederik van Eeden, Walden in droom en daad
1980, Louis Davids, De mooiste liedjes
1980, Jan den Tex en Ali Ton, Johan van Oldenbarnevelt
1980, Jan Brokken, Schrijven
1980, Marinus van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd
1980, S. Dresden, Symbolisme
1980, Albert Helman, Het eind van de kaart
1980, Gerrit Komrij, Papieren tijgers
1981, H.P.M. Adriaansens en A.C. Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de verzorgingsstaat
1981, Christiaen van Vaerenbraken, Conste van musike oft vanden Sanghe
1981, Hugo Brandt Corstius, Opperlandse taal- & letterkunde
1981, Oda Blinder, Verzamelde stilte
1981, Peter Hoefnagels, De kroning en de woning
1981, Joan Derk van der Capellen tot den Pol, Aan het volk van Nederland
1981-1986, Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey, De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey
1981, Willem van Hildegaersberch, Gedichten
1981, Constantijn Huygens, Zee-straet
1981, Herman Teirlinck, Brussel 1900
1981, H.A. Gomperts, De schok der herkenning
1981, anoniem, Het Roelantslied
1982, Dirk Ayelt Kooiman, Montyn
1982, Paul Schnabel, Tussen stigma en charisma
1982, A.C. Zijderveld, De tirannie van het cliché
1982, Rhijnvis Feith, Julia
1982, Etty Hillesum, Het denkende hart van de barak
1982, H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt
1982, Maarten Schakel, De laatste der mannenbroeders
1983, J.P. Guépin, De beschaving
1983, Robert Destanque en Joris Ivens, Aan welke kant en in welk heelal
1983, Lisette Lewin, Het clandestiene boek 1940-1945
1983, Cyrille Offermans, De kracht van het ongrijpbare
1983, Daniël Heinsius, Nederduytsche poemata 1616
1983, Lène Dresen-Coenders, Het verbond van heks en duivel
1983, H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid
1983, Kester Freriks, A.F.Th. van der Heijden, Oek de Jong, Frans Kellendonk, Nicolaas Matsier, Doeschka Meijsing en Geerten Meijsing, Over God
1983, Anna Frank-van Westrienen, De groote tour
1984, Shrinivási, Een weinig van het andere
1984-2001, Justus van Effen, De Hollandse Spectator (6 delen)
1984, Thijs Postma en Wim Schoenmaker, Aviateurs van het eerste uur
1984, Nico Wilterdink, Vermogensverhoudingen in Nederland
1984, Els Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper
1985, Maarten 't Hart, De som van misverstanden
1985, anoniem, Elckerlijc
1985, P. De Somer, Een visie op de universiteit
1985-1989, Cola Debrot, Verzameld werk
1985, Simon van der Meer, Stochastic Cooling and the Accumulation of Antiprotons
1985, K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin
1985-1986, Geert Bekaert, Verzamelde opstellen (2 delen)
1985, J.J. Kloek, Over Werther geschreven...
1986, Jules de Palm, Kinderen van de fraters
1986, Johan Anthierens, Het Belgische domdenken
1986, E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980
1986, Willem G. van Focquenbroch, Afrikaense Thalia
1986, Wim de Bie en Kees van Kooten, Het groot bescheurboek
1987, Jacq Firmin Vogelaar, Terugschrijven
1987, P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland
1987, Renaat Braem, Het schoonste land ter wereld
1987, Evert van Uitert, Het geloof in de moderne kunst
1987, Constantijn Huygens, Mijn jeugd
1987, Paul Biegel, De Rode Prinses
1988, Geeraardt Brandt de jonge, Leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter
1988, Nico Frijda, De emoties
1988, Herman Pleij, De sneeuwpoppen van 1511
1988, P.C. Kuiper, Ver heen
1988-1989, Wim Kan, Dagboeken (2 delen)
1988, M. Rutten en J. Weisgerber, Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit
1988, Wim Rutgers, Bon dia! Met wie schrijf ik?
1988, Bart Vos, Himalaya-dagboek
1988, Bart Tromp, Een frisgewassen doedelzak
1988, Maaike Meijer, De lust tot lezen
1988, Wim Schouten, Een vak vol boeken
1989, Abram de Swaan, Zorg en de staat
1989, Wina Born, Eten door de eeuwen
1989, Piet Vroon, Tranen van de krokodil
1989, Jean-Louis Pisuisse, Mijn liefste lief
1989, K. Schippers, Museo sentimental
1990, Martinus Nijhoff, Verzamelde gedichten
1990, E.J. Dijksterhuis, Clio's stiefkind
1990, A.J. Kox, Van Stevin tot Lorentz
1990, Mohamed Rasoel, De ondergang van Nederland
1990, Rob Rentenaar, Groeten van Elders
1990, Auke van der Woud, De Bataafse hut
1990, Jo Tollebeek, De toga van Fruin
1990, Cas Wouters, Van minnen en sterven
1990, Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit
1990, D.J. Struik, Geschiedenis van de wiskunde
1990, C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck
1990, Jan Nederveen Pieterse, Wit over zwart
1991, Anthony Mertens, Sluiproutes en dwaalwegen
1991, Rodolphus Agricola, Over dialectica en humanisme
1991, Gerrit Komrij, Het boze oog
1991, anoniem, Ridderboek
1991, Steven Dhondt en Luc Huyse, Onverwerkt verleden
1991, Margriet Heymans en Annemie Heymans, De prinses van de moestuin
1991, Max Velthuijs, Kikker en het vogeltje
1991, Hugo Brems, De dichter is een koe
1992, Chandra van Binnendijk en Paul Faber, Sranan. Cultuur in Suriname
1992, Piet Meeuse, De jacht op Proteus
1992, Gerard 't Hooft, De bouwstenen van de schepping
1992, Annie M.G. Schmidt, Het fluitketeltje en andere versjes
1992, H.L. Spiegel, Hert-spiegel
1992, Lode Wils, Van Clovis tot Happart
1993, W. Bronzwaer, Lessen in lyriek
1993, Marlite Halbertsma en Kitty Zijlmans, Gezichtspunten
1993, W.F. Scheepsma, Hemels verlangen
1993, De Schoolmeester, Waarde van Lennep
1993, F.R. Ankersmit, De historische ervaring
1993, Gaston Eyskens, De memoires
1993, Rik Van Daele, Herman Heyse en Marcel Ryssen, Het land van Reynaert
1993, Jacob Eduard de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven
1993, Patricia de Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid
1994, Maarten Doorman, Steeds mooier
1994, Tijs Goldschmidt, Darwins hofvijver
1994, Bruno de Wever, Greep naar de macht
1995, James C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw
1995, Michiel Hegener, Archeologie van het landschap
1995, Hugo Pos, In triplo
1995, S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme
1995, Hans Righart, De eindeloze jaren zestig
1995, Joris van Parys, Masereel
1995, Bart Verschaffel, Figuren / Essays
1996, Johan Anthierens, GAL: De overspannen jaren
1996, Wim Rutgers, Beneden en boven de wind
1996, Jan Luyken, Duytse lier
1996, Dirk Lauwaert, Artikels
1996, Cornelis de Bruyn, Reizen over Moskovie
1996, Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods
1996, Peter van Rooden, Religieuze regimes
1997, P.G.J. van Sterkenburg, Op weg naar W(E)TEN
1997, Frank vande Veire, De geplooide voorstelling
1997, J.M. van der Horst, J.A. van Leuvensteijn, W. Pijnenburg en M.C. van den Toorn, Geschiedenis van de Nederlandse taal
1998-2001, Andrée Despy-Meyer, Robert Halleux, Carmélia Opsomer en Jan Vandersmissen, Geschiedenis van de wetenschappen in België
1998, Bastiaan Willink, De tweede Gouden Eeuw
1998, Jankarel Gevers, De breekbaarheid van het goede
1998, R. Jansen-Sieben en Johanna Maria van Winter, De keuken van de late Middeleeuwen
1998, anoniem, Den Duytschen Catoen
1998, Willem van Toorn, Leesbaar landschap
1998, W.P. Blockmans en Walter Prevenier, Prinsen en poorters
1998, Ambrosius Zeebout, Tvoyage van Mher Joos van Ghistele
1998, E.M. Beekman, Paradijzen van weleer
1998, Hieronymus van Alphen, Kleine gedigten voor kinderen
1998, Annemarie van Heerikhuizen, Pioniers van een verenigd Europa
1998, Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht
1998, K. van Berkel, Citaten uit het boek der natuur
1998, Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940
1998, E.H. Kossmann, Familiearchief
1998, Charivarius, Is dat goed Nederlands?
1999, Marnix Gijsen, Klaaglied om Agnes
1999, Willem Frijhoff en Marijke Spies, 1650. Bevochten eendracht
1999, Marjolein Kool, Die conste vanden getale
1999, Bart Vervaeck, Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman
1999, Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat
1999, Rick van der Ploeg, Cultuur als confrontatie
1999, Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat
2000, Adriaan Verhulst, Zoon van een 'foute' Vlaming
2000, Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I
2000, Geeraardt Brandt de jonge, Het leven van Joost van den Vondel
2000, Jan Bank en Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur
2000, Judith Pollmann, Een andere weg naar God
2000, C.J.M. Schuyt en Ed Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit
2000-2001, Léon Hanssen, Menno ter Braak 1902-1940 (2 delen)
2001, Aster Berkhof, Veel geluk, professor!
2001, J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving
2001, D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000
2001, Rudi Laermans, Ruimten van cultuur
2001, anoniem, Antwerps liedboek
2001, Guus Kuijer, Met de poppen gooien
2002, J.A.A. van Doorn, Gevangen in de tijd
2002, Theo D'haen, Europa buitengaats (2 delen)
2002, Beatrijs Smulders, Weeën in de nacht
2002, Leo Tindemans, De memoires
2002, Marijke Meijer Drees en Els Stronks, Wat wonders, wat nieuws! De zeventiende eeuw in pamfletten
2002, M. Hummelink, Après nous la liberté
2003, Jacob van Lennep, De roos van Dekama
2003, J. Goossens en Frank Willaert, 'De liederen van Jan I. Diplomatische editie'
2003, Johan Fabricius, De scheepsjongens van Bontekoe
2004, Luuc Kooijmans, De doodskunstenaar
2004, Theo van Gogh, De gezonde roker
2004, Willem Bartjens, De cijfferinghe (1604)
2004, Paul J. Crutzen, Rob van Dorland, G.J. Komen, A.P. van Ulden en Koos Verbeek, Veranderingen in het klimaat
2005, Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst
2005, Bas Heijne, Hollandse toestanden
2005, Piet de Rooy en Henk te Velde, Met Kok
2005, Jacques Brel, Mijn vlakke land/Le plat pays
2006, Eric Jorink, Het 'Boeck der Natuere'
2006, Wilfried Martens, De memoires
2007, Virginie Loveling, In oorlogsnood