auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Pieter Langendijk

geboren: 25 juli 1683 te Haarlem
overleden: 9 juli 1756 te Haarlem

lid van: Pellicaen

Biografie(ën) over Pieter Langendijk

Pieter Langendijk, De gedichten. Deel 4 (1760)
P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 4 JAC-NYV (1823)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 11 (1865)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
C.H.Ph. Meijer, Pieter Langendyk. Zijn leven en werken (1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2 (1912)
Pieter Langendijk, Spiegel der vaderlandsche kooplieden (1929)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Pieter Langendijk

Het wederzijdsch huwelijksbedrog, ?
De zwetser, 1712
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho, 1712 (2de druk)
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho, 1712
Het wederzyds huwelyks bedrog, 1714
Boertige beschryving van den Amsterdamschen schouwburg, en het vertoonen van Aran en Titus, 1715
De Eneas van Vergilius in zijn zondagspak, 1715
De wiskunstenaars of 't Gevlugte juffertje, 1715
Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtenmaal, 1715
Arlequyn Actionist, 1720
Het wederzyds huwelyks bedrog, 1720
Julius Cezar en Kato, 1720
Quincampoix of de windhandelaars, 1720
De gedichten. Deel 1, 1721
Gedichten (4 delen), 1721-1760
De bedriegerij van Cartouche of de Fransche roovers, 1732
De Graaven van Holland, in jaardichten beschreven, 1745
De stad Kleef, haar gezondheidsbron, en omleggende landsdouwen, in kunstprenten verbeeld, 1747
Willem de Eerste, Prins van Oranje, 1747?
De gedichten. Deel 3, 1751
Xantippe of het booze wijf des filozoofs Sokrates beteugeld, 1756
De gedichten. Deel 1, na 1760 (2de druk)
De gedichten. Deel 2, na 1760 (2de druk)
Leevensloop der aartsvaderen, van Adam, Noach, Abraham en de geenen die in hunnen tyd geleefd hebben, in alleen- en samenspraken, 1760
Spiegel der vaderlandsche kooplieden, 1760
Spiegel der vaderlandsche kooplieden (alleen scans beschikbaar) , 1920 (5de druk)
De wiskunstenaars en Papirius, 1926 (2de, herziene druk)
Spiegel der vaderlandsche kooplieden, 1929 (6de druk)
Het wederzijdsch huwelijksbedrog, 1945 (3de druk)
Het wederzijds huwelijksbedrog (alleen scans beschikbaar) , 1956 (4de druk)
Het wederzyds huwelyksbedrog, 1977 (7de druk)
De wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje, 1978 (2de, herziene druk)

Uitgaven van Pieter Langendijk

De gedichten. Deel 2, 1721
De gedichten. Deel 4, 1760
Willem de Eerste, Prins van Oranje, 1762
Papirius, of Het oproer der vrouwen binnen Romen. Blyspel, ca. 1850
Blijspelen van Pieter Langendijk (alleen scans beschikbaar) , 1851
Xantippe of het booze wyf (alleen scans beschikbaar) , 1856
Spiegel der vaderlandsche kooplieden, 1892
Quincampoix en Arlequin Actionist, 1892
De wiskunstenaars en Papirius, 1903
Don Quichot op de bruiloft van Kamácho (alleen scans beschikbaar) , 1905
Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëetemaal, en De zwetser (alleen scans beschikbaar) , 1909
Het wederzyds huwelyks bedrog (alleen scans beschikbaar) , 1922 (4de, herziene druk)
De wiskunstenaars of 't Gevlugte juffertje (alleen scans beschikbaar) , 1938
Het wederzijds huwelijksbedrog, ca. 1940
Xantippe, of Het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld, 1967
De zwetser, 1971
Het wederzyds huwelyksbedrog, 1971
Don Quichot, 1973
De wiskunstenaars of 't Gevluchte juffertje, ca. 1975
Krelis Louwen, 1978
Spiegel der vaderlandsche kooplieden, 1979
Het wederzijds huwelijksbedrog, 2001

Primaire teksten van Pieter Langendijk elders in de dbnl

Pieter Langendijk, ‘Uitlegging van de Tytelplaat.’ In: Huwelykszangen, ter bruilofte van den heere Christiaan vander Meulen, en mejuffrouw Geertruid des Amorie (1720)
Pieter Langendijk, ‘Op het Panpoëticon Batavum, Kabinet der voornaamste Nederlandsche Digteren, in Vaerzen beschreven Door den Heere Lambert Bidloo.’ In: Panpoëticon Batavum (1720)
Pieter Langendijk, ‘Lentebloemen, gestrooijd ter bruilofte van den heere Abraham des Amorie, en jongkvrouwe Angelica Hugaert.’ In: Ter bruilofte van den heere Abraham des Amorie, en jongkvrouwe Angelica Hugaert (1721)
Pieter Langendijk, ‘Uitlegging van de bruilofts-prent.’ In: Ter bruilofte van den heere Abraham des Amorie, en jongkvrouwe Angelica Hugaert (1721)
Pieter Langendijk, ‘Stroomzang, ter bruilofte van den heere Jacob Alewyn Ghyzen, junior, en jongkvrouwe Debora Blaaupot.’ In: Op het huwelyk van den heere Jacob Alewyn Ghyzen, junior, en jonkvrouwe Debora Blaaupot (1722)
Pieter Langendijk, ‘Gezang der Liefde’ In: Gezangen ter zilvere bruilofte van den heere Jacobus de Vos, en mejuffrouwe Katharina van de Ryp (1723)
Pieter Langendijk, ‘Uitlegging van het huwelyks tafereel.’ In: Gezangen ter zilvere bruilofte van den heere Jacobus de Vos, en mejuffrouwe Katharina van de Ryp (1723)
Claes Bruin, Govert Klinkhamer, Pieter Langendijk en Govert van Mater, Huuwlykszangen voor den heere Pieter Teyler, van der Hulst, en jongkvrouwe Helena Wynands Verschaave (1728)

Secundaire literatuur over Pieter Langendijk in de dbnl

Lambert Bidloo, ‘Twaalfde boek.’ In: Panpoëticon Batavum (1720)
Jeronimo de Vries, ‘Tweede afdeeling. Opgave der dichters dezer eeuw.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
Jeronimo de Vries, ‘Derde afdeeling. Besluit van de opgave der dichters dezer eeuw.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
W.J. Hofdijk, ‘Derde tijdvak Latere Nederlandsche letteren. (Van 1550-1790.)’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1857)
Willem Doorenbos, ‘III. De Nederlandsche letterkunde in de 17de en 18de eeuw.’ In: Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde. Deel 2 (1873)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Twee Pieters.’ In: De Gids. Jaargang 44 (1880)
Cd. Busken Huet, ‘II [De tooneelspeelkunst]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
F.Z. Mehler, ‘Pieter Langendijk.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 14 (1891)
W.J.A. Jonckbloet, ‘De Nederlandsche letterkunde in de twee laatste eeuwen. Eerste boek.’, ‘I. Het blijspel.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: De twee laatste eeuwen (1) (1891)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 56 (1892)
J.H. van den Bosch, Jacob Cramer en C.H.Ph. Meijer, ‘Kleine meedeelingen over boekwerken.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 2 (1892)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘In hoeverre het type ‘slenderhinke’ in P. Langendijks ‘Zwetser’ oorspronkelijk is.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 12 (1893)
Constantinus Bake, ‘Nog eens dubbelduw.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 17 (1898)
J.N. van Hall, ‘Dramatisch overzicht.’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
Gerard Brom en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen. Bloemlezing uit J. van Vondel's Gelegenheidsgedichten, door J. Koopmans. (Bibliotheek van Nederl. Letterkunde, No. 9). (Pr. ƒ0.60).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 3 (1909)
G. Kalff, ‘Pieter Langendijk (1683-1756).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 5 (1910)
J. te Winkel, ‘XXII. Pieter Langendijk.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (3) (1924)
D. van Blom, H.T. Colenbrander, E.J. Dijksterhuis en H. Marsman, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
Jan L. Walch, ‘De XVIIIde eeuw tot 1760’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
C.G.N. de Vooys, ‘[Nummer 6]’, ‘Opmerkingen over het taalgebruik van Pieter Langendijk.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 43 (1950)
G.P.M. Knuvelder, ‘Het Frans-klassicisme’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2 (1971)
Cornelius van Engelen, ‘Uit: De Philanthrope, nr. 288, 7 april 1762 Over den Adel. Reize van eenige Edelluiden naar de Elizeesche Velden; een Droom.’ In: Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1972)
Jos Smeyers en H.J. Vieu-Kuik, ‘Pieter Langendijk 25.7.1683-18.7.1756’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 6 (1975)
Reinder P. Meijer, ‘VI Classicists and romanticists Eighteenth century’ In: Literature of the Low Countries (1978)
Daniëlle Besançon, H.M. de Blauw, Ton Broos, Hans Crum, Hans Groot, A.J. Hanou, R.D. Kukenheim, J.S. De Ley, Jan van Luxemburg, Jelle van der Meulen, Lambertus Riekert Pol, Rudolf W. Poortier, Mart Pullens, Frans de Rover, A.J. Schuur, Barbara Sierman, Marijke Spies en Paul Vriesema, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 8 (1978-1979)
A.J. Hanou, '1711. Pieter Langendijk debuteert met Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. De bloei van de Nederlandse komedie' (1996)
Willem van Toorn, ‘Landschap en literatuur’ In: Leesbaar landschap (1998)
Geert Buelens, Rob Delvigne, P.J.A. Franssen, Ellen Krol, Bertram Mourits, J.P.C. Oosterhof, Jeroen Salman en Bert Schierbeek, ‘literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 18 (2001)
Menno ter Braak, ‘Het wederzijdsch huwelijksbedrog Blijspel van Pieter Langendijk Een glansrol van Jan Musch’ In: Theaterartikelen in Het Vaderland 1933-1940 (2009)
Menno ter Braak, ‘Pieter Langendijk Anton van Duinkerken en het Residentietooneel voor de V.U.’ In: Theaterartikelen in Het Vaderland 1933-1940 (2009)
J.A. Worp, ‘IV. Het blijspel.’ In: Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel 2 (ca. 1972)


Terug naar overzicht